Suunnitelmat

Raide-Jokeria suunnitellaan Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen vuonna 2016 hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Ennen rakentamista laaditaan vielä asemakaavoja, liikenne- ja katusuunnitelmia sekä varsinaiset rakennussuunnitelmat.

Raide-Jokeri-linjan varteen suunnitellaan lisäksi uutta asunto- ja työpaikkarakentamista. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laativat nyt asuntotuotantoon liittyviä kaavamuutoksia Raide-Jokeri-linjan varrelle.

Suunnitteluaineisto löytyy tältä sivulta alueittain jaoteltuna. Uusia suunnitelmia lisätään sivulle sitä mukaa, kun niitä valmistuu. 

Helsinki

Itäkeskus, Roihupelto ja Myllypuro

Liikennesuunnitelmat
Itäkeskus (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.4.2017)
Viilarintie–Varikkotie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Viilarintie välillä Tulppatie–Kauppamyllyntien pysäkki (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.4.2017)
Viilarintie Karhunkaatajan alueella (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Asemakaavat
Roihupellon kampus (Kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2016)
Karhunkaatajan alue (Kaavaluonnos)
Raide-Jokerin tekninen asemakaava (Kaupunginvaltuuston päätös 1.2.2017)

Viikki

Liikennesuunnitelmat
Viikintien suora (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Viikin keskus (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Lahdenväylän ylitys (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Maaherrantien itäosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Asemakaavat
Raide-Jokerin tekninen asemakaava (Kaupunginvaltuuston päätös 1.2.2017)

Oulunkylä

Liikennesuunnitelmat
Maaherrantien länsiosa (Alustava)
Norrtäljentie–Oulunkyläntie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Käskynhaltijantie (Alustava)

Asemakaavat
Maaherrantien ympäristö (Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 10.10.2017)
Käskynhaltijantien ympäristö (Kaupunginvaltuuston päätös 8.11.2017)
Maaherrantie 34–42  (Aloitusvaihe)
Oulunkyläntori 1 ja vanha asema (Aloitusvaihe)
Paturintie 3 ja 5 (Aloitusvaihe)

Maunula ja Pirkkola

Liikennesuunnitelmat
Pakilantie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Pirjontie–Pirkkolantie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 25.4.2017) 
Pirkkolantie Keskuspuiston kohdalla (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Asemakaavat
Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö (Kaupunginvaltuuston päätös 7.6.2017)

Haaga

Liikennesuunnitelmat
Eliel Saarisen tien itäosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Huopalahden asema ympäristö (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.10.2016)
Eliel Saarisen tien länsiosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Asemakaavat
Raide-Jokerin tekninen asemakaava (Kaupunginvaltuuston päätös 1.2.2017)
Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue (Aloitus)

Pitäjänmäki ja Pajamäki

Liikennesuunnitelmat
Pitäjänmäentie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Patterimäki (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 24.4.2017)

Asemakaavat
Patterimäki (Kaupunginvaltuuston päätös 30.8.2017)
Kutomotie 1 ja 9 (Aloitusvaihe)


Helsingin suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin karttapalvelussa

Espoo

Vermo ja Perkkaa

Katusuunnitelmat
Ravitie (Suunnitelmaluonnos)
Vermontien kaava-alueen kadut (Teknisen lautakunnan päätös 17.2.2016)
Perkkaa II B, Vermo (Teknisen lautakunnan päätös välillä Hevosenkenkä - Majurinkatu 18.8.2010 ja välillä Majurinkatu - Ravitie (revisio) 17.2.2016)

Hankesuunnitelma
Vermo
Perkkaa

Asemakaava
Vermo (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 18.10.2016)

Leppävaara ja Säteri

Hankesuunnitelmat
Leppävaara
Säteri
Linnoitustie

Asemakaavat
Leppävaaran liikekeskus, Alberganpromenadi (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 16.11.2016)
Albergankartano (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 14.2.2017)
Säterinkallio (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 14.2.2017)

Laajalahti
Maari

Hankesuunnitelma
Maari

Asemakaava
Maarinaukio
 (Kaavaehdotus)

Otaniemi

Katusuunnitelma
Ainonaukio, Korkeakouluaukio ja joukkoliikenneväylä (Teknisen lautakunnan päätös 14.12.2016)
Puumiehenkuja, Konemiehentie, Otakaari, Maarintie (Teknisen lautakunnan päätös 18.05.2016)

Hankesuunnitelma
Aalto-yliopisto
Otaranta

Keilaniemi

Hankesuunnitelma
Keilaniemi

Asemakaava
Keilaniemi (Hylättiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.1.2017 – jatkovalmistelu käynnissä)


Espoon suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin karttapalvelussa

Toteutusmuotoselvitys (2016)

Helsingin ja Espoon teettämässä selvityksessä arvioidaan erilaisten toteutusmuotojen vahvuuksia ja heikkouksia Raide-Jokerin toteuttamisessa. Selvitystyön perusteella allianssimalli soveltuu parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen. Raide-Jokerin johtoryhmä päätti joulukuussa 2016, että Raide-Jokeri toteutetaan soveltaen allianssimallia.

Hankesuunnitelma (2016)

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa määritellään raitiotien ja pysäkkien sijainti sekä tarvittavat muutokset katuihin. Siinä on myös selvitetty hankkeen kustannukset ja vaikutukset. Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot päättivät kesäkuussa 2016 Raide-Jokerin toteuttamisesta hankesuunnitelman pohjalta.

Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellinen arviointi (2016)

Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellisessa arvioinnissa selvitettiin hankkeiden vaikutukset kiinteistöjen arvoon ja kaupungin maasta saamiin tuloihin, toimitilojen kysyntään, työllisyyteen ja kaupungin verotuloihin.

Raide-Jokerin hankearviointi (2016)

Raide-Jokerin hankearvioinnissa on arvioitu muun muassa hankkeen vaikutuksia henkilöliikenteen tarjontaan, kulkutapavalintoihin, käyttäjiin ja tuottajiin sekä tavaraliikenteeseen. Arviointiin sisältyy myös laskelma hankkeen kannattavuudesta.

Leppävaara–Otaniemi–Tapiola-osuuden jatkosuunnittelu (2014)

Raportissa Raide-Jokerin Espoon pään linjausvaihtoehdoista on selvitetty vaihtoehtojen palvelutaso- ja ympäristövaikutukset, rakentamis- ja käyttökustannukset, maankäytön kehittämismahdollisuudet sekä yleiset vaikutukset Tapiola–Otaniemi–Keilaniemi-alueen kehittymiseen. Selvityksen pohjalta Espoon kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2014, että Raide-Jokerin suunnittelua ei jatketa alustavan yleissuunnitelman mukaisen linjauksen pohjalta, vaan uuden, Otaniemeen päättyvän linjauksen mukaisesti.

  • Raportti (6 Mt)
  • Liite 1 Suunnitelmat (21 Mt)
  • Liite 2 Liikkumisen ja liikenteen tarkemmat tarkastelut (9 Mt)
  • Liite 3 Erikoiskuljetusreitit (1 Mt)
  • Liite 4 Maankäyttöperiaatteet (22 Mt)
  • Liite 5 Maisema ja kulttuuriympäristö (4 Mt)
  • Liite 6 Natura-arvio (4 Mt)
  • Liite 7 Vaihtoehtojen vertailun yhteenveto (400 kt)

Raide-Jokerin matkustajamääräennusteet (2015)

Raide-Jokerin matkustajamääräennusteet päivitettiin alkuvuodesta 2015. Aiempia ennusteita oli tarve päivittää, koska Raide-Jokerin linjaus oli muuttunut Espoossa. Lisäksi uusissa ennusteissa otettiin huomioon mm. HSL:n taksa- ja lippujärjestelmän tulevat muutokset ja uusimmat maankäyttöennusteet.

Raideleveysselvitys (2014)

Raide-Jokerin vaihtoehtoisia raideleveyksiä on selvitetty radan kunnossapidon, ratageometrian, varikkoratkaisun, vaunukaluston ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökannoilta. Selvityksen tilasivat Helsingin ja Espoon kaupungit.

Työssä suositetaan samaa 1 000 mm raideleveyttä, 2,4 metrin vaunun leveyttä ja samaa pysäkin korkeutta kuin tällä hetkellä on käytössä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkostossa. Radan poikkileikkauksessa esitetään kuitenkin varautumista 2,65 metriä leveään kalustoon, sillä se tarjoaisi jonkin verran paremman palvelutason ja kuljetuskapasiteetin.

Hankearviointi (2011)

Raide-Jokerin hankearvioinnissa vuonna 2011 päivitettiin hankkeen liikenne-ennusteet ja liikenteelliset vaikutustarkastelut HSL:n uuden liikennemallijärjestelmän avulla, tarkennettiin vertailukohtana olevan Bussi-Jokerin liikenteen kuvausta ja kehitysnäkymiä sekä osoitettiin Raide-Jokerin rooli ja merkitys Helsingin seudun liikennejärjestelmässä ja yhdyskuntarakenteessa. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti elokuussa 2012, että uusi hankearviointi ja maankäyttöselvitys muodostavat riittävän pohjan hankkeen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen aloittamiselle.

Alustava yleissuunnitelma (2009)

Raide-Jokerin alustavan yleissuunnitelman tavoitteena oli määrittää mm. radan, pysäkkien ja liikennejärjestelyjen aluevaraustarpeet jatkosuunnittelua ja kaavoitusta varten sekä arvioida hankkeella saavutettavat hyödyt ja kustannukset. Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyväksyivät suunnitelman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi kesäkuussa 2009.

Alustavassa yleissuunnitelmassa esitetyt asiat ovat tarkentuneet jatkosuunnittelussa, eivätkä kaikki raportissa ja liitteissä esitetyt tiedot ja kuvat ole enää ajan tasalla. Tuoreimmat suunnitelmat löytyvät vuoden 2016 hankesuunnitelmasta.


Raide-Jokerin suunnittelun taustaa

Raide-Jokerin ensimmäiset selvitykset valmistuivat jo vuonna 1990, ja Jokeri-linjan ratavaraus on ollut Helsingin yleiskaavoissa vuoden 1992 yleiskaavasta lähtien.

Espoossa Raide-Jokerin linjausta Tapiolasta Leppävaaraan selviteltiin ensimmäisen kerran 1991–1992.  Linjausta selvitettiin uudemman kerran vuonna 2002 valmistuneessa ”PIRATE – Espoon pikaraitiotieselvitys” -raportissa. Raide-Jokerin aluevaraus on merkitty vuonna 2008 hyväksyttyyn Espoon eteläosien yleiskaavaan.