Flera färdiga objekt överlämnades till städerna – största delen av banavsnittet i Esbo förvaltas redan av staden

Spårjokern-alliansen överlämnade flera färdiga objekt och gatuavsnitt till Esbo och Helsingfors stad i slutet av november 2021. Största delen av gatorna vid banavsnittet i Esbo är redan färdiga.

I samband med överlämnandet överser beställaren och entreprenören att objektet har genomförts på avtalat sätt. Beställaren, dvs. staden, tar emot helheten som överlämnas och ansvaret för underhåll och ägarens övriga förpliktelser övergår till staden i samband med överlämnandet. Samtidigt börjar alliansens ansvarsperiod.

Banavsnittet i Esbo är nästan färdig – Helsingfors får en avsevärd förbättring i kollektivtrafiken

Högskoleplatsen, Kronoborgsvägen, Kronoborgsparken, Impilaxbron, Befästningsvägen, Albergaesplanaden, Albergaplanen, Hästskon och Bergansvägen har redan överlämnats till Esbo stad. Merparten av gatorna i Esbo har nu överlämnats till staden. Arbetet fortsätter ännu vid Kägeluddens ändhållplats, på Granövägen och i den västra ändan av Otnäsvägen samt i Alberga på Albergapromenaden.

Den östra ändan av Landshövdingsvägen öster om Lahtisleden överlämnades till Helsingfors stad. Eliel Saarinens väg mellan Stormyrgränden och Ilkkavägen överlämnas till staden den 7 december. I och med detta återgår stomlinje 550 och linje 52 till att trafikera till Eliel Saarinens väg via Hoplax station från och med måndagen den 13 december 2021. Man kan läsa mer om förändringarna i bussarnas rutter här.

Vid sidan av att gator har blivit färdiga har även arbetena med elsystem framskridit enligt tidtabellen, vilket syntes också i objekten som överlämnades. Utöver de färdiga gatorna omfattade objekten som överlämnades även trafikljuskorsningar samt elmatningsstationerna i Vermo och Britas.

Färdiga objekt överlämnas nästa gång i februari 2022.