Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Spårvägens längd är cirka 25 km, av vilka cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo. Spårvägen ersätter stombusslinje 550, som redan nu är den livligast trafikerade busslinjen i Helsingforsregionen. Busslinjens kapacitet kan inte möta den ökande passagerarvolymen.

Spårjokerns rutt och hållplatser. Öppna större bilden.

Spårjokern förutspås år 2030 ha cirka 91 000 passagerare per vardagsdygn. Idag reser 40 000 personer i dygnet med busslinje 550.

Spårjokern ökar tillförlitligheten, kapaciteten och resekomforten inom den tvärgående kollektivtrafiken. Spår-Jokern kör huvudsakligen i en egen körfil med prioritering i trafikljus. På så sätt garanteras att vagnen kan köra snabbt, smidigt och pålitligt. Smidig körning främjas också av att avståndet mellan hållplatserna är längre än för spårvagnarna i stadskärnan i Helsingfors.

Hållbar tillväxt

Helsingforsregionen förutspås år 2050 ha cirka två miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser. Målet är att det ökade resandet som befolkningsökningen orsakar ska styras mot hållbara trafikformer: kollektivtrafik, gång och cykling.

Längs Spårjokern planeras nytt byggande av bostäder och arbetsplatser, bland annat i Östra centrum, Kvarnbäcken, Vik, Åggelby, Månsas, Haga, Sockenbacka, Bergans, Otnäs och Kägeludden. Byggande av bostäder och service längs Spår-Jokerns rutt är lönsamt och stöder en hållbar utveckling. Man arbetar för att särskilt omgivningarna kring hållplatserna ska vara attraktiva platser som vid sidan av boende även lockar arbetsplatser och service. Tack vare att servicen är nära och spårvägen är snabb minskar invånarnas behov av att använda en egen bil.

Banans förverkligande kräver ändringar i detaljplanen för några områden. Även bostadsbyggande längs banan kräver ändringar av detaljplanerna.

Ökning av invånarantal och arbetsplatser. Öppna större bilden.

Genomförande med alliansmodell

Spårjokern byggs genom att en alliansmodell tillämpas. I den sammanförs en beställarorganisation bestående av Helsingfors och Esbo städer samt de planerande och verkställande parterna till en organisation. Planerarna i Spårjokern är Ramboll Finland, Sitowise och Sweco. YIT och NRC Group Finland står för byggandet av banan. Parterna i alliansen planerar och bygger spårvägen tillsammans samtidigt som de delar på riskerna och nyttan kring genomförandet av projektet.

Byggandet av banan börjar i början av juni år 2019. Målet är att minimera de olägenheter som byggandet medför. Smidig trafikering av busslinje 550 säkerställs under hela projektet och byggplatserna planeras så att de är säkra och lätta att röra sig på. Spårjokern beräknas börja trafikera i början av 2020-talet.

 

Spårjokerns resetider. Öppna större bilden.

Projektets framskridande. Öppna större bilden.