Patterimäen tunnelin itäpään rakennustyöt alkavat

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen itäpuolella käynnistyy puunkaadoilla maanantaina 15. helmikuuta. Puiston länsipuolen töitä ei päästä aloittamaan ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian. Raide-Jokerin rakentaminen etenee muualla reitin varrella aikataulussa ja paikoin jopa sitä edellä.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien reitti kulkee Patterimäen puiston pohjoisreunassa ja alittaa sen osin tunnelissa. Rakennustöiden aloitus Patterimäen puistossa on viivästynyt valitusten vuoksi.

Raide-Jokeri-allianssi aloittaa puunkaadot ja tunnelin suuaukon rakentamisen Patterimäen itäpuolella maanantaina 15.2.2021. Tavoitteena on pienentää aikataulun lisäviivästysten ja lisäkustannusten riskiä. Itäpään suuaukon rakentaminen on suuritöisempää kuin länsipään.

Sen sijaan Patterimäen puiston länsiosan töitä puidenkaatoineen ei voida vielä aloittaa. Länsiosaa koskeva täytäntöönpanokielto on voimassa, kunnes korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian. Allianssin tavoitteena on aloittaa myös länsipuolen työt niin pian kuin mahdollista.

Ilmakuva Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteyksestä ja Patterimäestä.
Puunkaadot ja tunnelin suuaukkojen rakentaminen aloitetaan Pitäjänmäentien puolelta.

Raide-Jokerin rakentaminen ei vaikuta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan Patterimäen puiston itäosassa. Viimeviikkoisella Helsingin kaupungin  ympäristötarkastajan maastokatselmuksella ei havaittu merkkejä liito-oravasta työmaa-alueella.

Puunkaatojen jälkeen tunnelin itäpään rakentaminen jatkuu pintamaiden poistolla ja kallion louhinnalla. Tunneli on louhittu Arinatien hiekkasiilon kautta suuaukkoja vaille valmiiksi.

Patterimäkeä lukuun ottamatta Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät kaikkialla suunnitellussa aikataulussa ja paikoin jopa sitä edellä.

Patterimäen valitusprosessin aikaisemmat vaiheet:

 • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
 • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
 • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
 • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.
 • ELY-keskus antoi 27.5.2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala haki Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa.
 • Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa 9.7.2020.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamaluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen 10.8.2020.
 • Helsingin hallinto-oikeus antoi 10.12.2020 päätöksen, jonka mukaan ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry jättivät valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.1.2021.
 • Allianssi aloitti valmistelevat työt 15.2.2021 tunnelin itäpäässä, jota voimassa oleva täytäntöönpanokielto ei koske.

 

Lisätietoja
Juha Saarikoski
Tilaajan projektijohtaja
p. 040 336 0117
juha.saarikoski(a)hel.fi