Bygget av tunnelns östra ände i Batteribacken påbörjas

Sträckan för snabbspårvägen Spårjokern löper norr vid Batteribacksparken och delvis i en tunnel under den. Påbörjandet av bygget i Batteribacksparken har försenats på grund av klagomål.

Spårjokern-alliansen inleder trädfällningar och bygget av tunnelmynningen öster om Batteribacksparken måndagen den 15 februari 2021. Målet är att minska risken för ytterligare kostnader eller att tidsplanen försenas ytterligare. Bygget av den östra mynningen är arbetsammare än den västra.

Däremot kan arbetena jämte trädfällningen väster om Batteribacksparken ännu inte påbörjas. Förbudet mot verkställighet i den västra delen av området gäller tills ärendet har behandlats av Högsta förvaltningsdomstolen. Alliansen strävar efter att så snabbt som möjligt påbörja arbetet även i väster.

Bygget av Spårjokern påverkar inte flygekorrarnas föröknings- eller rastplats öster om Batteribacksparken. Vid en terränginspektion i förra veckan utförd av Helsingfors stads miljöinspektör sågs inga tecken på flygekorrar i byggområdet.

Efter trädfällningarna fortsätter bygget av tunnelns östra ände med avlägsnande av ytlig mark och med bergbrytning. Tunneln har brutits färdig via sandsilon på Ärilsvägen, med undantag för mynningarna.

Med undantag för Batteribacken framskrider bygget av Spårjokern allestädes enligt tidsplanen och ligger ställvis även före den.

Detta har hänt tidigare:

 • Spårjokern-alliansen meddelade att de börjar fälla träd i Batteribackens park i mitten av maj 2019.
 • Smedjebackaföreningen och Helsingfors naturskyddsförening ansökte om åtgärdsförbud hos NTM-centralen i Nyland i maj 2019.
 • NTM-centralen förkastade föreningarnas ansökan i juli 2019. Enligt NTM-centralen är ett åtgärdsförbud onödigt och det behövs inget undantagstillstånd för trädfällningen.
 • Helsingfors naturskyddsförening överklagade NTM-centralens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol och ansökte samtidigt om åtgärdsförbud mot trädfällningen.
 • Helsingfors förvaltningsdomstol fattade ett interimistiskt beslut, enligt vilket det inte finns något skäl för att utfärda ett verkställighetsförbud.
 • Helsingfors naturskyddsförening ansökte om besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen mot Helsingfors förvaltningsdomstols interimistiska beslut och åtgärdsförbud mot trädfällningen.
 • Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade 22 juli 2019 ett verkställighetsförbud, tills Helsingfors förvaltningsdomstol har avgjort överklagandet av NTM-centralens beslut.
 • Helsingfors förvaltningsdomstol förlängde åtgärdsförbudet och förvisade ärendet till ny handläggning hos NTM-centralen i Nyland 18 februari 2020.
 • Den 27 maj 2020 tog NTM-centralen ett beslut baserat på de nyaste kartläggningarna om flygekorrar och enligt det kan förberedande arbete för Spårjokern inte påbörjas i Batteribackens park.
 • Helsingfors stadsmiljösektor ansöker om tillstånd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för att avvika från skyddet av flygekorrar i Batteribackens park.
 • NMT-centralen utfärdade tillstånd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för att avvika från skyddet av flygekorrar i Batteribackens park den 9 juli 2020.
 • Föreningarna Pajamäki-seura ry och Pro Luonto ry framförde klagomål om undantagslovet till Helsingfors förvaltningsdomstol den 10 augusti 2020.
 • Enlight Helsingfors förvaltningsdomstol finns det ingen anledning att förandra NMT-centralens beslut.
 • Föreningarna Pajamäki-seura ry och Pro Luonto ry överlämnade en besvärstillståndsansökan till Högsta förvaltningsdomstolen den 8 januari 2021.
 • Alliansen påbörjade de förberedande arbetena vid tunnelns östra ände den 15 februari 2021. Den giltiga ansökan om verkställighet gäller inte denna del av området.