Liikennevirtojen mallintamisella pyritään ennakoimaan työmaiden vaikutuksia liikenteeseen

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen on käynnissä noin 20 kohteessa. Työmaiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat osaltaan pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuuteen.

Raide-Jokerin syksyllä 2019 rakenteilla olevat kohteet.

Työmaiden vaikutusalueella joudutaan muun muassa alentamaan nopeusrajoituksia ja kaventamaan tai vähentämään kaistoja tai rakentamaan kiertoteitä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan liikkujien ja työmailla työskentelevien turvallisuus.

Työmailla tehtävillä liikennejärjestelyillä on laajempiakin vaikutuksia, sillä paikallisten häiriöiden johdosta liikenne suuntautuu normaalista poikkeaville reiteille. Liikennemäärät vaihtoehtoisilla reiteillä kasvavat, mikä voi heikentää liikenteen toimivuutta näillä reiteillä. Muutoksia on vaikea ennustaa tarkasti, mutta Raide-Jokeri-projektissa on pyritty liikenteen mallinnuksen avulla arvioimaan työmaiden aiheuttamia muutoksia liikenteen suuntautumisessa.

Liikennevirtamallinnuksella vaikutukset esiin

Mallinnuksessa hyödynnetään Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmää (HELMET 3.0). Työmaiden vaikutukset liikenteen toimivuuteen mallinnetaan esimerkiksi kaistamäärien muutoksena tai nopeusrajoituksen muutoksena mallissa. Liikennevirtojen uudelleensijoittelulla pystytään tutkimaan liikenteen suuntautumista työnaikaisessa tilanteessa. Raide-Jokerin työmaiden lisäksi malliin on pyritty huomioimaan myös muut samoilla alueilla liikenteeseen vaikuttavat rakentamishankkeet.

Tuloksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Työmaiden liikenteellisiä vaikutuksia voidaan analysoida esimerkiksi vertailemalla liikennemäärän muutosta eri tieosuuksilla. Liikenteen sujuvuutta voidaan myös pyrkiä arvioimaan eri väylin kuormittuneisuuden perusteella. Kuormittuneisuutta tutkitaan muun muassa vertaamalla väylälle määriteltyä ajoneuvokapasiteettia sille ohjautuvien ajoneuvojen määrään. Mitä vähemmän väylällä on vapaata kapasiteettia, sitä herkemmin liikenteen sujuvuus häiriintyy.

Alla on kaksi simulointien tuloksena saatua pääkaupunkiseudun väylien laskennallista kuormittuneisuutta kuvaavaa karttaa aamun ruuhkatunnin aikana. Ensimmäinen kartta kuvaa tilannetta ennen Raide-Jokerin työmaita ja toinen tilannetta syksyn työmaiden ollessa käynnissä.

Liikenneväylien laskennallinen kuormitusaste tilanteessa ennen Raide-Jokerin työmaita vuonna 2018.
Laskennallinen kuormitusaste Raide-Jokerin työmaiden ollessa käynnissä elo–syyskuussa 2019.

Laskennallinen kuormitusaste Raide-Jokerin työmaiden ollessa käynnissä elokuu–syyskuu 2019.Raide-Jokerin työmaiden vaikutuksia liikenteeseen mallinnetaan hankkeen aikana useissa erilaisissa työmaavaiheissa. Mallinnukset toteutetaan sellaisista rakentamisen vaiheista, että saadaan arvioitua työmaiden aiheuttamat suurimmat rajoitukset toimivuuteen ja useamman yhtäaikaisen työmaan liikenteelliset vaikutukset. Mallinnuksella pyritään tunnistamaan erityisesti kuormittuvia kohteita. Kohteita voidaan tämän jälkeen tarkastella yksityiskohtaisemmin esimerkiksi mikrosimuloinnin avulla ja tarvittaessa suunnitella kohteen toimenpiteitä toimivuuden parantamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla liikennevalojen ajoituksen säätäminen työmaan vaikutusalueen ulkopuolella tai reittisuositusten antaminen.

Liikennemäärien muutosta työnaikaisten liikennejärjestelyjen huomioinnin jälkeen aamun ruuhkahuipputunnin aikana.
Kapasiteettivertailu kaduista Maunulan ja Oulunkylän ympäristössä. Kuvassa näkyvät Pirkkolantie ja Pirjontie sekä Nortälljentie ovat suljettuja moottoriajoneuvoliikenteeltä. Punaisella on esitetty kadut, jotka kuormittuvat Raide-Jokerin työmaiden vaikutuksesta ns. normaalitilannetta enemmän ja sinisellä kadut, joiden kuormitus vähenee.
Kapasiteettivertailu kaduista Ravitien ympäristössä. Kuvassa näkyvä Ravitie on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä. Punaisella on esitetty kadut, jotka kuormittuvat Raide-Jokerin työmaiden vaikutuksesta ns. normaalitilannetta enemmän ja sinisellä kadut, joiden kuormitus vähenee.

Syksyllä vaikutukset näkyvät seitsemässä kohteessa

Ensimmäiset mallinnukset on laadittu syksyn 2019 työmaista. Tulosten perusteella merkittävimmät vaikutukset liikenteen toimivuuteen näkyvät erityisesti seitsemällä alueella. Muuttuneet reittivalinnat lisäävät liikennettä jo nykytilanteessa kuormittuneille ja häiriöherkille tieosuuksille. Mallinnuksen mukaan Raide-Jokerin työnaikaista liikennejärjestelyistä johtuvat vaikutukset jäävät pääosin paikallisiksi ja heijastusvaikutukset pääväylille ovat maltillisia.

Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutusta pääkaupunkiseudun moottoriajoneuvoliikenteeseen on tarkasteltu liikennevirtamallinnuksen avulla. Mallinnuksessa on huomioitu Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutus liikenteen nykytilanteeseen sekä muutamia muita suurimpia liikennehankkeita. Mallinnuksen mukaan vaikutuksia liikenteeseen tulee erityisesti seitsemällä alueella syksyllä 2019.

1. Otaniemessä
Maarintien syyskuussa tehtävän sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy pääasiassa Tekniikantielle ja Tietotielle. Tietotien ja Tekniikantien kohdalla on syytä varautua normaalia pidempiin matka-aikoihin etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan.

2. Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella
Turunväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan, Impilahdensillan, rakennustöiden vuoksi Turunväylältä poistetaan käytöstä kaistoja ja nopeusrajoituksia alennetaan siltatyömaan kohdalla. Tällöin erityisesti Kehä I:ltä Turunväylälle siirryttäessä on odotettavissa jonoutumista.

3. Vermossa
Ravitien sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy liikennemallissa Turuntielle, Turunväylälle ja Kehä I:lle.  Turuntien linja-autoliikenteen toimivuuden kannalta on suositeltavaa käyttää reittejä Kehä I:tä Vihdintietä tai Turunväylää pitkin.

4. Haagassa
Huopalahden tunneli on suljettu moottoriajoneuvoilta 12.8. alkaen, minkä vuoksi linja-autoliikenne Haagan alueella lisääntyy. Pysäkeille pysähtyvät linja-autot aiheuttavat normaalia enemmän jonoutumista.

5. Pirkkolassa ja Maunulassa
Pirkkolantien ja Pirjontien sulkemisesta johtuen liikenne ohjautuu Metsäpurontielle, jossa myös joukkoliikenne on lisääntynyt. Vaihtoehtoisena reittinä suositellaan käyttämään Kehä I:tä tai Metsäläntietä.

6. Lahdenväylällä Maaherrantien kohdalla
Lahdenväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan rakennustyöt aiheuttavat alennettuja ajonopeuksia Lahdenväylälle. Tästä johtuen Lahdenväylän liikenne siltatyömaan kohdalla hidastuu

7. Viikissä ja Itäkeskuksen ympäristössä
Viilarintiellä aloitettavista louhinnoista aiheutuu muutamien minuuttien pysäytyksiä liikenteelle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kulkea Viilarintien sijaan Kehä I:ä tai muita vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Varikkotien sulun vuoksi Itäväylälle ja Kehä I:lle ohjautuu lisääntynyttä liikennettä.

Vaikka Raide-Jokerin työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen useassa kohdassa, jäävät vaikutukset liikennevirtamallinnuksen mukaan pääosin paikallisiksi. Pääasiassa Raide-Jokerin työmaiden ja katujen sulkemisten vuoksi muuttuneet reittivalinnat lisäävät liikennettä teillä ja kaduilla, jotka ovat jo lähtötilanteessa häiriöherkkiä. Mallinnuksen mukaan esimerkiksi matka-aika Kehä I pitkin Turunväylän ja Lahdenväylän välillä pitenee Raide-Jokerin työmaiden vuoksi laskennallisesti alle puoli minuuttia.

Raide-Jokerin liikennevirtamallia päivitetään säännöllisesti kulloisenkin työmaatilanteen mukaan. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi muokata liikennevalojen ajoituksia ja ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan.  Liikennevirtoja on mallinnettu makrotasolla aamun ja illan ruuhkahuipputunneille.

 

Anni Henttonen
Kirjoittaja laatii Raide-Jokeri-projektille liikennevirtamallinnuksia osana Tampereen yliopistolla laatimaansa diplomityötä.

 


Jenni Karjalainen
Kirjoittaja on vastannut tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja vaikutustenarvioinnista.


Joonas-Petteri Kallonen
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-projektissa liikennejärjestelyvastaavana.

 

Yksi kommentti “Liikennevirtojen mallintamisella pyritään ennakoimaan työmaiden vaikutuksia liikenteeseen

  1. Tuomo Saarinen sanoo:

    Moikka

    Liikenneturvallisuus työmaan aikana ja kun valmis.

    t. Tuomo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *