Miten Patterimäen tunnelin louhinta vaikuttaa lähiympäristöön?

Louhintatyöt suunnitellaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Melua noudattavissa työvaiheissa noudatetaan meluluvan mukaisia meluaikoja ja -tasoja. Ennen louhintatöiden aloitusta ulkopuolinen tärinäasiantuntija on kiertänyt lähiympäristön kiinteistöt ja määrittänyt louhintatöille tärinärajat, joita rakentamisessa noudatetaan. Tärinäraja-arvot on määritelty niin, että louhinnoista ei aiheudu kohteen rakenteisiin vahinkovaaraa.

Pikaraitiotie on linjattu suunnitelmissa niin, että Patterinmäen länsipuolinen metsäalue säilyisi mahdollisimman suurena ja yhtenäisenä. Puita jouduttiin kuitenkin kaatamaan jonkin verran raitiotien linjauksen ja tulevan pelastustien vuoksi. Valtaosa Patterimäen puiston liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta.