Aiheuttavatko rakennustyöt vaaratilanteita tai haittaa ympäristölle?

Rakennustyöalueet suunnitellaan turvallisiksi ja helppokulkuisiksi. Ympäristölle tulevat haitat (esim. työmaan aiheuttama melu ja pöly) minimoidaan.

Suunnitteluvaiheessa tehdyt ympäristöselvitykset asettavat reunaehdot myös rakentamiselle. Esimerkiksi Laajalahden ja Viikin Natura-alueiden läheisyydessä paalutuksen kaltaista, voimakasta melua aiheuttava rakentaminen tulee tehdä lintujen pesimäajan ulkopuolella. Lisäksi luontoarvoja tullaan huomioimaan erillisillä ohjeilla esimerkiksi purojen ja jokien ympäristössä rakennettaessa.

Ympäristövaikutuksia seurataan rakentamisen aikana ympäristöviranomaisen (ELY-keskus) ohjeiden mukaisesti.