Miten Laajalahdessa on päädytty esitettyyn linjausvaihtoehtoon?

Laajalahden kohdalla on tutkittu kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 raitiotien linjaus kulkee Turunväylän yli sillalla, kääntyy siitä länteen jatkaen Kurkijoenpuiston reunaa pitkin ja Kurkijoentielle tultaessa kääntyy itään. Tässä vaihtoehdossa raitiovaunut kulkevat noin 300 metriä Kurkijoentietä pitkin, jonka jälkeen Kehä I ylitetään sillalla. Vaihtoehdossa 2 Turunväylän ylityksen jälkeen linjaus kaartaa itään Lumivaarantien varrella olevan asuinalueen pohjoispuolta ja jatkaa Kehä I:n ali tunnelilla. Näistä vaihtoehdoista päädyttiin valitsemaan ensimmäinen.

Raide-Jokerille pyritään rakentamaan linjaus, joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelee linjan varren asukkaita, työntekijöitä ja muita liikkuja, kuitenkin niin, että linjaus pysyy ”sulavana”, jotta Raide-Jokerin matka-nopeus pysyy hyvänä. Tavoitteena on, että matkanopeus pysähdyksineen olisi 25 km/h.

Pysäkki mahdollisimman lähellä Laajalahden ydintä palvelee laajalahtelaisia parhaiten. Tarkastelussa yhtenä keskeisenä valintakriteerinä oli asukasmäärä pysäkin läheisyydessä. Vaihtoehdossa 1 asuu 600 metrin etäisyydellä pysäkistä tällä hetkellä noin 2 300 laajalahtelaista ja vaihtoehdossa 2 noin 1 100.

Raide-Jokeri on osa laajempaa suunnittelukokonaisuutta. Kehä I:n tiesuunnitelmassa esitetään Kurkijoentien liittymän sulkemista. Tämä vähentää henkilöautoliikennettä Kurkijoentiellä, vaikka kehän yli onkin suunnitteilla silta Laajalahden ja Ruukinrannan yli. Liittymän sulkeminen Kehä I:lle vaikuttaa nykyisiin bussireitteihin. Raide-Jokerin vaihtoehto 1 mahdollistaa HSL:n toiveiden mukaisesti bussit samalle reitille raiteiden kanssa, ja näin alueen joukkoliikenteen palvelutaso saadaan jatkossakin säilymään hyvänä. Vaihtoehto 2 ei mahdollista bussien liittymistä Kurkijoentielle mm. korkeuserojen takia.

Raide-Jokerin myötä kevyen liikenteen turvallisuus ei myöskään heikkene, pikemminkin turvallisuus paranee, kun osa kadulla nyt kulkevista busseista korvautuu raitiovaunuilla.

Laajalahden pohjoisreunalla olevan ”puiston” tuhoutumista on myös pelätty. Tuon puistikkoalueen koko on noin 80 000 m², josta Raide-Jokerin noin 8 m leveä kulku-ura varaisi noin 3 000 m² ja mahdollinen varikko noin 5 000 m² eli yhteensä korkeintaan 10 % pohjoispuolisten puistojen pinta-alasta. Yleiskaavassa Laajalahden Turunväylän puoleinen reuna on esitetty asumiseen (A) ja työpaikka-alueeksi (TP). Lainvoimaisessa asemakaavassa kyseiselle kohdalle on esitetty urheilukenttä.