Millaisia ympäristökohteita Raide-Jokerin reitillä on?

Raide-Jokerin alueella sijaitsee monia arvokkaita luontokohteita vesistökohteista suojelualueisiin, jotka otetaan huomioon sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa.

Luontokohteet

Laajalahden ja Vanhankaupunginlahden linturikkaat Natura-alueet sijaitsevat hankealueen läheisyydessä. Projektin vaikutuksia Natura-alueisiin tarkastellaan erillisissä vaikutusten arvioinneissa. Natura-alueiden linnusto huomioidaan rajoittamalla voimakasta melua aiheuttavaa rakentamista pesimäajan ulkopuolelle.

Liito-oravia esiintyy sekä Espoon että Helsingin suunnitteluosuuksilla. Raide-Jokerin suunnittelussa laji huomioidaan säilyttämällä ja kehittämällä sen kulkuyhteyksiä.

Haitallisten vieraslajien leviämisen rajoittamiseksi tehdään erillinen strategia.

Vesistöt

Hankealueella sijaitsee kahdeksan vesistökohdetta: Espoon puolella Maarinoja ja Monikonpuro sekä Helsingin puolella Mätäjoki, Haaganpuro, Maunulanpuro, Vantaanjoki, Viikinoja ja Mustapuro.

Valtaosa vesistöistä on taimenpuroja. Taimenkantojen suojelemiseksi ja elinolojen parantamiseksi rakennetaan muun muassa kutusoraikkoja, parannetaan vesistöyhteyksiä ja rajoitetaan rakentamista kutuajan ulkopuolelle. Osassa vesistökohteita rakennetaan maatukia ja kulkureittejä eläinten liikkumista varten.

Vantaanjoen yli rakennetaan kaksi uutta vesistösiltaa, toinen raitiotielle ja baanalle, toinen jalankululle. Joessa elää uhanalainen vuollejokisimpukka, jonka säilymisestä huolehditaan siltaa rakennettaessa.

Nurmiraiteet ja paahdeympäristöt

Hankkeessa selvitetään katuympäristön monimuotoisuutta parantavien ratkaisujen hyödyntämistä. Näitä ovat paahdeketojen rakentaminen raitiotien luiskiin sekä nurmiraiteet, jotka lisäävät viheralaa katutilassa ja parantavat sen viihtyisyyttä. Viherpinnat sitovat katuympäristössä pölyä ja parantavat kaupungin mikroilmastoa.

Paahdeympäristöt ovat, monimuotoisia, kuivia ketoja, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille hyönteis- ja perhoslajeille. Ne ovat uhanalaistuneet maatalousympäristöjen avoimien alueiden umpeutuessa. Paahdeympäristöjen rakentamisessa selvitetään kierrätysbetonin ja kalkkikiven käyttöä osana kasvualustan rakenteita.


Radan päällystemateriaalit. Avaa isompi kuva.