Tavoitekustannuksen laskeminen rytmittää kehitysvaihetta

Tavoitekustannuksen asettaminen on allianssin kehitysvaiheen tärkeimpiä tehtäviä. Tavoitekustannuksella tarkoitetaan sitä projektin kokonaiskustannusta, jonka puitteissa kaikki allianssin osapuolet sitoutuvat projektin toteuttamaan. Tavoitekustannukseen sisältyy laskettujen toteutuskustannusten lisäksi myös muita kustannuseriä, kuten esimerkiksi riskivaraus ja tilaajan kustannukset. Tavoitekustannuksessa pysyminen on osa allianssin kannustinjärjestelmää – mikäli tavoitekustannus pystytään projektilla alittamaan, saavat palveluntuottajat siitä bonusta. Toisaalta mikäli tavoitekustannus ylitetään, palveluntuottajat kustantavat omalta osaltaan osan ylityksestä, joten kaikki riski ei jää tilaajalle.

 

Lopullinen projektin asettama tavoitekustannus perustuu mahdollisimman tarkkaan kustannuslaskentaan. Erityisesti ne kohteet, joihin sitoutuu suurimmat kustannukset, pyritään suunnittelemaan tarkemmalle tasolle pitävän kustannuslaskennan varmistamiseksi. Kustannuslaskenta tehdään mahdollisimman laajasti panoslaskennalla käyttäen hyväksi palveluntuottajaosapuolten kokemusta vastaavanlaisten töiden toteutuneista kustannuksista. Lisäksi laskennassa huomioidaan allianssin yhteistoiminnasta saatavat hyödyt verrattuna muihin urakointimalleihin.

 

Allianssissa lopullisen tavoitekustannuksen asettamisesta päättää allianssin johtoryhmä (AJR), joka koostuu kaikkien allianssin osapuolten edustajista. Tavoitekustannus asetetaan kehitysvaiheen lopussa, eli arviolta tammikuussa 2019. Allianssimallissa AJR:n päätösten on oltava yksimielisiä. Koska palveluntuottajat joutuvat itse maksamaan osan tavoitekustannuksen ylittävistä kustannuksista, on luonnollista, että palveluntuottajaosapuolet eivät hyväksy liian tiukkaa tavoitekustannusta. Toisaalta tilaajaosapuolten tavoitteena on rakentaa tavoitteet täyttävä uusi pikaraitiotie mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla, joten liian löysää tavoitekustannusta ei myöskään hyväksytä. Näin ollen lopullisen tavoitekustannuksen on oltava tasapainossa ja hyvin perusteltu, jotta AJR voi siihen yksimielisesti sitoutua.

 

Raide-Jokerissa suurin tavoitekustannuksen rajoittava tekijä on kaupunkien hankkeelle asettama budjettiraami. Helsingin ja Espoon kaupungit ovat päättäneet, että tämän hankinnan puitteissa Raide-Jokerin rakentamiseen on käytettävissä yhteensä 275 M€. Näin ollen tavoitekustannus olisi tarkoitus kehitysvaiheen aikana saada painettua tälle tasolle. Mikäli tilaajan tavoitteet täyttävää pikaraitiotietä ei onnistuta suunnittelemaan niin, että hankintabudjetin raameissa pysytään, siirtyy asia uudelleen kaupunkien käsittelyyn. Projektin tavoitteena kuitenkin on, että 275 M€ alittava tavoitekustannus on mahdollista saavuttaa.

 

Tavoitekustannuksen laskeminen on aloitettu tutustumalla hankesuunnitelmaan. Ensin on arvioitu, ovatko hankesuunnitelmassa käytetyt kustannustasot oikeita, ja onko hankesuunnitelmassa huomioitu kaikki ne rakenteet, joita toimiva pikaraitiotie tarvitsee. Lisäksi on tarkennettu hankesuunnitelmassa esitettyjä määriä. Tätä työtä olemme tehneet projektilla tiiviisti viimeiset kaksi kuukautta. Kaikki muutokset huomioiden olemme nyt saaneet laskettua ensimmäisen hankesuunnitelmaan pohjautuvan kustannusarvion, joka on vielä selvästi yli asetetun tavoitteen 275 M€.

 

Ensimmäisen kustannusarvion pohjalta jaamme tekniikka- ja lohkokohtaisesti tarkemmat kustannustavoitteet, joiden saavuttamiseksi projektitiimi ryhtyy työskentelemään. Kustannuksia saadaan alas suunnittelemalla erilaisia vaihtoehtoisia toteutustapoja, ja valitsemalla niistä kulloinkin parhaiten hankkeelle sopiva. Investointikustannukset ovat arvioinnissa merkittävällä painoarvolla, mutta lisäksi vaihtoehtotarkasteluissa huomioidaan aina myös muut projektille asetetut tavoitteet, joita ovat esimerkiksi elinkaaritaloudellisuus, työnaikainen häiriöttömyys sekä valmiin pikaraitiotien sujuva, luotettava ja houkutteleva matkakokemus. Lisäksi arvioimme kriittisesti vaihtoehdon vaikutusta projektin läpimenoaikaan.

 

Tavoitekustannuksen asettaminen on prosessi, jolle on projektilla asetettu useita välitavoitteita. Jokaisessa välitavoitteessa lasketaan uusi tarkennettu kustannusarvio, joka on toivottavasti aina lähempänä kaupunkien asettamaa hankintabudjettia. Seuraava välietappi on kesäkuun puolivälissä, johon mennessä tavoitteena on saada päätettyä kriittisten kohteiden tekniset ratkaisut ja tehdä niihin pohjautuva panoslaskenta. Lisäksi samassa välitavoitteessa on tarkoitus lukita hankkeen laajuus mahdollisimman tarkasti. Myöhemmissä välitavoitteissa panoslaskennan osuutta kustannuslaskennasta edelleen lisätään, hankkeen laatutasoa lukitaan ja hankkeen riskihinnoittelua tarkennetaan. Välitavoitteiden avulla seuraamme projektin suunnittelun etenemistä kohti asetettuja tavoitteita, ja ohjaamme projektitiimin toimintaa kohti sellaisia ratkaisuja, joiden avulla 275 M€ budjettiraamissa on mahdollista pysyä.

 

Katja Pekkanen
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-allianssin projektipäällikkönä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *