Raide-Jokerin kustannusarvion laskenta etenee – lopullinen kustannusarvio selviää ensi vuonna

Raide-Jokeri-projektissa on parhaillaan käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana selvitetään radan rakentamisen aikataulu ja kustannukset. Ensimmäinen kustannusarvio on laskettu kesällä 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta, ja sitä tarkennetaan moneen kertaan kehitysvaiheen edetessä.

Ensimmäisen Raide-Jokeri-allianssin tekemän laskelman mukaan Raide-Jokerin kokonaiskustannukset ovat noin 370 M€. Kustannusarvioon sisältyy vielä merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia, jotka huomioiden kustannusarvion vaihteluväli on 346-396 M€. Kyseessä ei ole lopullinen kustannusarvio, vaan projektin ensimmäinen näkemys koko hankkeen kustannuksista. Kustannusarvio kuvaa sitä, miten paljon vuonna 2015 valmistuneen hankesuunnitelman ja 2017 valmistuneiden liikennesuunnitelmien mukaisten suunnitelmaratkaisujen toteuttamisen arvioidaan maksavan huhtikuun 2015 kustannustasossa, jossa hankesuunnitelman kustannukset on esitetty. Allianssin laatima ensimmäinen kustannuslaskelma on lähtötilanne, jonka jälkeen projekti lähtee etsimään keinoja, joilla voidaan saavuttaa hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 275 M€.

Tässä vaiheessa projektia kustannusarvio ei vielä perustu tarkempiin suunnitelmiin, vaan se on laskettu hankesuunnitelman pohjalta allianssiosapuolten kokemukseen pohjautuvalla hinnoittelulla. Muutos hankesuunnitelman ja uuden kustannusarvion välillä selittyy paitsi tarkemmalla kustannuslaskennalla myös sellaisilla hankesisällön muutoksilla, jotka ovat selvinneet vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Tällaisia muutoksia ovat mm. vaihteenlämmityksiin, magneettikentän kompensaatiokaapelointiin, tukimuureihin sekä työnaikaisiin tuentoihin ja rakenteisiin liittyvät tarkennukset.

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Allianssin tehtävänä on kehittää projektia ja sen suunnitelma- ja toteutusratkaisuja niin, että Raide-Jokeri voidaan toteuttaa Helsingin ja Espoon kaupunkien asettamien tavoitteiden mukaisesti suunnitellussa budjetissa. Allianssin kehitysvaiheessa suunnittelua ja päätöksentekoa viedään samanaikaisesti eteenpäin vaiheittain laajimmista keskeisistä ratkaisuista kohti yksityiskohtaisempaa toteutussuunnittelua. Koska suunnittelu on vasta aloitettu, sisältyy lopulliseen ratkaisuun vielä paljon epävarmuustekijöitä. Lisäksi allianssisopimukseen sisältyy kannustinjärjestelmä, joka kannustaa sopimusosapuolia innovoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi suunnitellussa budjetissa.

Raide-Jokerin suunnittelun haastavuutta lisäävät Espoon ja Helsingin kaupunkien useiden katu- ja kunnallisteknisten töiden sekä muun rakentamisen aikataulujen ja suunnitelmien yhteensovittaminen. Lisäksi pikaraitiotie joudutaan rakentamaan liikenteen keskelle aiheuttamatta kohtuuttomia häiriöitä.

Raide-Jokerin kehitysvaihe jatkuu tammikuun 2019 loppuun asti. Projektin tavoitteena on toteutussuunnitelman ja -aikataulun sekä lopullisen tavoitekustannuksen vahvistaminen ja siirtyminen toteutusvaiheeseen alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja:

Juha Saarikoski
Tilaajan projektijohtaja
p. 09 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Katja Pekkanen
Allianssin projektipäällikkö
p. 040 866 4944
katja.pekkanen(a)vr.fi