Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen – pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston länsiosassa voi alkaa

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen voi alkaa myös Patterimäen puiston länsiosassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Patterimäen puunkaatoihin liittyneen valituslupahakemuksen perjantaina 19.2.2021. Raide-Jokeri-allianssi aloittaa puiston länsiosan työt lähiaikoina. Puita kaadetaan puiston pohjoisreunasta, johon raitiotie rakennetaan.

Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta valtaosa sekä puistoalueesta että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy. Pikaraitiotie alittaa Patterimäen osittain tunnelissa. ELY-keskus on myöntänyt rakentamisen edellyttämille puidenkaadoille poikkeamaluvan heinäkuussa 2020.

Puidenkaadon jälkeen aloitetaan tunnelin suuaukon ja puistoon sijoittuvan raitiotien rakentaminen. Tunnelin itäpään puut kaadettiin 15.2. ja itäisen suuaukon louhinnat aloitetaan viikolla 8. Tunneli on louhittu suuaukkoja vaille valmiiksi.

Patterimäen valitusprosessin aiemmat vaiheet:

 • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
 • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
 • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
 • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.
 • ELY-keskus antoi 27.5.2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala haki Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa.
 • Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa 9.7.2020.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamaluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen 10.8.2020.
 • Helsingin hallinto-oikeus antoi 10.12.2020 päätöksen, jonka mukaan ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry jättivät valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.1.2021.
 • Allianssi aloitti valmistelevat työt 15.2.2021 tunnelin itäpäässä, jota voimassa oleva täytäntöönpanokielto ei koske.
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 19.2.2021 ja puiston länsiosan työt voidaan aloittaa.

Lisätietoja:

Juha Saarikoski
Tilaajan projektijohtaja
p. 040 336 0117
juha.saarikoski(a)hel.fi