Busstrafiken flyttas från Landshövdingsvägen den 1 mars 2021

Rutten för stomlinjebussen 550 flyttas från Landshövdingsvägen den 1 mars 2021 och då tas hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka längs Landshövdingsvägen ur bruk. Den nya rutten för linje 550 löper via hållplatserna Kottvägen, Himmelsberget och Viksstranden samt hållplatsen Landshövdingsvägen på Viksvägen. I samband med den nya rutten för linje 550 träder genomfartsförbud för motorfordon på Kommunalhemsvägen i kraft. Förbudet gäller inte bussar och byggfordon.

Landshövdingsvägens gamla järnvägsbro börjar rivas i mars 2021. Bron ersättas med en ny bro för snabbspårvägstrafik och cyklister. Efter flytten av busstrafiken fortsätter byggarbetena längs hela gatan och arbetet uppskattas bli färdigt före slutet av 2022.

Leden för fotgängare och cyklister under den gamla järnvägsbron på västra stranden av Vanda å stängs på grund av rivnings- och byggarbetena. Omvägen för fotgängare och cyklister kommer att löpa via gångtunneln på Flödängsstigen. Även gångtunneln vid Åggelby station börjar rivas i mars. Den ersätts med nya broar för snabbspårvägstrafik och cyklister. Gång- och cykelleden under järnvägen styrs så att leden löper via Åggelbyvägen i cirka tre månader.

Busstrafiken kan inte återvända till Landshövdingsvägen ens under perioden mellan det att byggarbetena blir färdiga och det att snabbspårvägstrafiken inleds. Avsnittet av spårvägen längs Landshövdingsvägen är belagd med makadam eller gräs och det går inte att köra med bil där. Snabbspårvägen öppnas för trafik i juni 2024.

Landshövdingsvägen byggs om till en kollektivtrafikgata som framdeles endast är för snabbspårvägstrafik samt fotgängare och cyklister. En förutsättning för smidig och punktlig spårvägstrafik är att banan avskiljs från annan trafik, men gaturummet är inte tillräckligt brett för byggande av separata filer för personbilar bredvid spårvägen.

För att garantera smidig spårvägstrafik vill vi minimera alla störningar som biltrafiken eventuellt skulle orsaka på alla banavsnitt det är möjligt. Snabbspårvägstrafiken är livlig och t.ex. vid Åggelby station kommer det att ske en stor mängd byten mellan tåg och snabbspår. Åggelby stations hållplats är även tidsutjämningshållplats för snabbspårvagnar. Det går inte att köra om spårvagnar när de står på stationen vilket skulle minska biltrafikens smidighet.