”Rakentamisen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja hankkeesta saatavia ympäristöhyötyjä tulisi verrata kokonaisuutena keskenään” – mitä vaikutuksia Raide-Jokerin rakentamisen aloituksen viivästymisellä olisi hankkeelle?

Kevät saapui tänä vuonna kilpaa Raide-Jokerin viimeisten poliittisten päätösten kanssa. Valmiiksi viritetty koneistomme odotti päätöksiä malttamattomana, sillä yksi rakennushankkeen tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on onnistunut aikataulunhallinta. Lopulta päätökset saatiin ja valmistelevia töiden pariin päästiin, muttei ihan niin varhain keväällä kuin alkuperäinen tarkoitus oli.

Julkisessa keskustelussa on esitetty ajatus, että Raide-Jokerin rakentamista voitaisiin siirtää lintujen pesimisajan ulkopuolelle ilman merkittäviä vaikutuksia hankkeelle. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on avata, miten moninaisia vaikutuksia rakentamisen aloitusajankohdan siirtymisellä Raide-Jokerin kaltaiselle isolle rakentamishankkeelle todellisuudessa on.

Aikaan sidotut kustannukset kasvavat aikataulun venymisen myötä

Kuten kaikissa isoissa hankkeissa, myös Raide-Jokerissa on iso taustaorganisaatio – siis ihmisiä, joille maksetaan palkkaa. Tällaisesta organisaatiosta muodostuu kustannuksia, vaikka varsinaista rakentamista ei maastossa tehtäisikään. Toukokuun lopussa päättyvän kehitysvaiheen aikana hanke on työllistänyt keskimäärin yli 100 henkilöä kuukaudessa.

Raide-Jokerissa työt on suunniteltu ja aikataulutettu siten, että kokonaisrakentamisaika on mahdollisimman lyhyt. Hankkeen aikaan sidotut kustannukset liikkuvat 2–3 miljoonan euron tietämillä kuukaudessa. On siis selvää, että hankeen aloittamisen siirtäminen myöhempään ajankohtaan lisäisi vastaavasti Raide-Jokerin rakentamiskustannuksia huomattavasti.

Massoja kierrättämällä saadaan ympäristö-, aikataulu- ja kustannushyötyjä

Raide-Jokerin rakentamisaikataulu on suunniteltu sen pohjalta, että kaikki rakenteisiin kelpaavat kaivuumassat voidaan hyödyntää suoraan pikaraitiotien rakenteissa. Maamassojen kierrättäminen on paitsi fiksua ja käytännöllistä myös ympäristöystävällistä, koska maiden kuljetukseen ja varastointiin käytetään vähemmän energiaa. Massojen tehokas hyödyntäminen alentaa myös kustannuksia ja nopeuttaa aikataulua. Näiden syiden vuoksi meille onkin tärkeää päästä aloittamaan työt mahdollisimman monessa paikassa jo tämän kesän aikana.

Vaihtoehtona olisi, että rakentaisimme pikaraitiotien muutama katu kerrallaan. Rakentamisen kokonaisaika venyisi huomattavasti, jolloin myös rakentamiskustannukset kasvaisivat aikaan sidottujen kustannusten myötä. Rakenteisiin soveltuvat kaivuumassat pitäisi kuljettaa maanläjityspaikoille, jolloin kuljetusmatkat venyisivät ja ympäristön kuormitus kasvaisi kuljetusten polttoainekustannusten myötä.

Kesä on parasta aikaa rakentamiselle

Mahdollisimman tiivis rakentamisaikataulu ja massojen tehokas hallinta eivät ole ainoita syitä sille, että haluamme aloittaa rakentamisen mahdollisimman nopeasti. Kesärakentaminen on nimittäin talvirakentamista huomattavasti edullisempaa ja turvallisempaa. Liikennettä on kesälomien vuoksi vähemmän, katujen liukkaus ei muodosta turvallisuusriskiä ja voimme tehdä merkittävimmät muutokset tilapäisiin liikennejärjestelyihin koulujen kesälomien aikana. Talvirakentamisen murheena on myös routaantuneen eli jäätyneen maan hankala hyödyntäminen täytöissä.

Talvella tehtävä rakentaminen on siis tehottomampaa, kalliimpaa ja ympäristölle haitallisempaa kuin kesärakentaminen. Eroa voisi verrata vaikkapa siihen, mikä ero henkilöauton kulutuksessa on kesällä ja talvella.

Pikaraitiotie edistää kestävää liikkumista

Tiedostamme sen, että pikaraitiotien rakentamisella on vaikutuksia ympäristöön varsin laajalla alueella. Valitettavasti toteuttamista varten tarvittavia kaupunkien päätöksiä jouduttiin odottamaan huhtikuun loppuun asti ja jouduimme tilanteeseen, jossa emme pystyneet tekemään kaikkia tarvittavia puunkaatoja ennen huhtikuussa alkanutta lintujen pesimisaikaa.

Puiden kaadoista sovittiin yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa ja alueilla järjestettiin asianmukaiset puustokatselmukset, joissa varmistettiin, ettei kaadettavissa puissa ole pesiviä lintuja. Tilanne ei silti missään nimessä ole toivottava ja se on tulevina rakentamiskesinä onneksi vältettävissä. On hyvä huomata, että ympäristönäkökulmat voivat olla myös keskenään ristiriidassa: esimerkiksi purojen ja Vantaanjoen läheisyydessä vettä samentavat työt olisi tehtävä taimenten kutuajan ulkopuolella ja mieluusti vähän veden aikaan, siis nimenomaan kesällä, kun linnut puolestaan pesivät.

Raide-Jokerilla on ennusteiden mukaan noin 91 000 matkustajaa vuoden 2030 arkivuorokautena. Pikaraitiotie toteuttaa tehokkaasti sekä Helsingin että Espoon kaupunkien ilmastostrategisia tavoitteita ja alentaa lähipäästöttömänä kulkumuotona liikenteestä aiheutuvia päästöjä huomattavasti. Pikaraitiotie lisää joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoiluliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät.

Liikennöinnin aloituksen viivästyminen siirtää myös hankkeesta saatavia ympäristöhyötyjä eteenpäin. Toiveeni onkin, että rakentamisen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja sen aikaansaamia positiivisia ympäristövaikutuksia verrattaisiin nykyistä enemmän kokonaisuutena keskenään. Kuten ympäristöviranomaiset ovat arvioineet, ylittävät hankkeesta saadut hyödyt ympäristön kannalta rakentamisen aiheuttamat haitat.

Raide-Jokeri-allianssin projektipäällikkö Ari Bergströmin kuva
Ari Bergström
Kirjoittaja on Raide-Jokeri-allianssin projektipäällikkö