Raide-Jokerin työnaikaisissa liikennejärjestelyissä korostetaan turvallisuutta 

Raide-Jokeri-hankkeen vaikutusalue on laaja, joten liikennejärjestelyiden toimivuus sekä paikallisesti että alueellisesti on tärkeää. Toimivat liikennejärjestelyt huomioivat samaan aikaan tien käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuden sekä eri kulkumuodot tilantarpeineen. Näin laajassa hankkeessa töitä on käynnissä useilla kaduilla samanaikaisesti, mikä aiheuttaa liikenteelle erilaisia poikkeusjärjestelyjä.

Suunnitelmat tilapäisjärjestelyjä vaativista reiteistä tehdään Raide-Jokerissa erilaisia vaihtoehtoja vertaillen. (Lue lisää liikennejärjestelyiden suunnittelusta blogitekstistä). Tärkeää on, että järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan huolella. Toteutukset tarkastetaan maastossa säännöllisesti. Vuonna 2020 laaditussa katutöiden laaduntarkkailijoiden raportissa Raide-Jokerin työmaiden työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat saaneet erityiskiitosta muun muassa esteettömyyden huomioimisesta.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tarkistetaan viikoittain 

Sen lisäksi, että työmaan henkilöstö tekee päivittäin silmämääräisiä tarkastuksia ja tarvittavia korjauksia järjestelyihin, hankkeen liikennejärjestelyvastaavat kiertävät koko 25 kilometrin pikaraitiolinjan työmaat läpi viikoittain. Kierroksella myös jalkaudutaan ja lähempää tarkastelua vaativat kohdat käydään läpi kävellen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi uudet järjestelyt sekä palautteissa esiin nousseet kohteet. Järjestelyjä tarkistetaan myös aika ajoin pyöräillen.

Näin toimimalla varmistetaan, että järjestelyt on tehty laadukkaasti läpi linjan ja ne pysyvät hyvässä kunnossa.  Tarkastuksella kiinnitetään huomiota järjestelyiden yleisen toimivuuden lisäksi muun muassa suojateiden turvallisuuteen, työalueiden suojaukseen, opastukseen, tienpinnan kuntoon, liikenteenohjauslaitteiden, eli liikennevalojen, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen puhtauteen ja kuntoon sekä toteutuksen suunnitelmanmukaisuuteen.

Hankkeen liikennejärjestelyvastaavat kiertävät koko 25 kilometrin pikaraitiolinjan työmaat läpi viikoittain.

Viikoittaisen tarkastuskierroksen huomiot dokumentoidaan ja mahdolliset ongelmakohdat ja parannustoimenpiteet käydään säännöllisesti läpi työmaiden kanssa. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian, jotta työmaahenkilöstön työskentely ja työmaan läheisyydessä liikkuminen on turvallista. Mikäli kierroksella havaitaan, että jokin osa järjestelyä ei toimikaan suunnitellulla tavalla, etsitään siihen vaihtoehtoinen toteutustapa yhteistyössä suunnittelijoiden ja työmaan kanssa.

Viikoittaisten kierrosten lisäksi järjestelyiden toimivuuden tarkastamiseen käytetään apuna hankkeella työmaista otettuja ajantasaisia ilmakuvia sekä 360-kuvia. Kuvat toimivat myös suunnittelun tukena. Kuvien avulla voidaan esimerkiksi verrata suunniteltua tilannetta maastossa toteutettuun tilanteeseen.

Rakentamista tiiviissä kaupunkiympäristössä

Raide-Jokerin työmaa halkoo kahta tiiviisti kaavoitettua kaupunkia. Usein tonttien rajat ovat kiinni kadun reunassa ja tilaa työnaikaisille järjestelyille on vähän. Näistä lähtökohdista sopivan tilan löytäminen liikenteen ja rakentamisen tarpeeseen edellyttää välillä kompromisseja. Rakennettavan linjan varrella kulkee pääpyöräreittejä, liityntäyhteyksiä juna- ja metroliikenteen asemille, runkolinja 550 sekä paljon muita bussilinjoja, joiden toimivuus on varmistettava koko rakentamisen ajan. Oman lisänsä tilan tarpeisiin tuovat suurten erikoiskuljetusten valtakunnalliset reitit, jotka risteävät työmaan kanssa useassa kohdassa.

Tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksessa on tärkeintä ihmisten turvallisuus ja järjestelyiden ennakoitavuus.

Palautteet tärkeässä osassa

Tarkastuskierrosten lisäksi tärkeä osa liikennejärjestelyiden ylläpitoa on hankkeen ulkopuolelta saatu palaute. Asukkaat ovat oman alueensa asiantuntijoita, joilla voi olla pitkältä ajalta kokemusta ja näkemystä liikenteen käyttäytymisestä tietyllä alueella. Kaikki liikennejärjestelypalautteet käydään läpi yhdessä työmaan kanssa. Palautteiden kautta saadaan myös arvokasta paikallista näkemystä ja käyttäjäkokemusta, joiden pohjalta olemassa olevia järjestelyjä voidaan parantaa. Pääasiallinen palautekanava hankkeella on hankkeen kotisivulta löytyvä palautepalvelu, mutta sitä tukemassa on vuoronkauden ympäri toimiva häiriöpäivystys, johon voi olla yhteydessä kiireellisissä asioissa.

Raide-Jokerissa työnaikaisia liikennejärjestelyitä mietitään useasta näkökulmasta, mistä kertoo myös se, että niiden parissa työskentelee kolmisenkymmentä ihmistä. Eri kulkumuotojen ja rakentamisen vaatiman tilantarpeiden yhteensovitus ei ole aina yksinkertaista, mutta tärkeintä on työmaaympäristössä liikkuvien sekä työskentelevien turvallisuus. Vaikka liikennejärjestelyt voivat paikoitellen vielä hankaloittaa kulkemista, voi hankealueella nähdä jo paljon valmista raitiotietä ja katuympäristöä.

 

Aki Martikainen
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-allianssin liikennejärjestelyvastaavana.

Lotta Rautio
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokerin työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelusta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.