Raide-Jokeria rakennetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Rakentaminen kuluttaa maapallon raaka-aineista erittäin suuren osan. Rakennusalalla voidaan tehdä merkittäviä tekoja luonnonvarojen vastuullisen hyödyntämisen edistämiseksi. Kiertotaloudessa materiaaleja käytetään tehokkaasti: niitä kierrätetään ja massojen siirtelyä pyritään minimoimaan. Uusia, neitseellisiä materiaaleja käytetään mahdollisimman vähän.

Valmistuttuaan Raide-Jokeri on vähäpäästöinen, kestävä kulkumuoto, mutta ympäristönäkökulmia huomioidaan jo rakentamisenkin aikana. Raide-Jokeria rakennetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Materiaalitehokas rakentaminen on ympäristöystävällistä ja se säästää kustannuksia ja kuljetusmatkoja. Lisäksi jätteen määrä ja haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Valmistuttuaan Raide-Jokeri kulkee tuulisähköllä ja vaunun lämmitys hoidetaan jarruenergian talteenottojärjestelmällä.

Betonimurskeesta ratakerrokseksi

Uusiomateriaaleista Raide-Jokerissa hyödynnetään erityisesti betonimursketta. Helsingin Roihupellossa purettiin vanha bussivarikkorakennus, jonka purkubetonia hyödynnettiin murskaamalla sitä paikan päällä. Tätä betonimursketta on hyödynnetty vieressä kulkevan Raide-Jokerin radan ratakerroksiin. Hyödyntämällä purettu betoni säästyttiin valtavalta määrältä muualta hankittua materiaalia sekä sen kuljetuksen aiheuttamilta päästöiltä ja kustannuksilta.

Myös muilla Raide-Jokerin rakentamisalueilla on hyödynnetty betonimursketta MARA-asetuksen mukaisesti. Esimerkiksi Espoossa Turunväylän ylittävän Impilahdensillan tulopenkereissä käytettiin 5 000–6 000 tonnia betonimursketta. Helsingissä Viilarintien ratakerroksiin betonimursketta hyödynnettiin 6 500 tonnia.

Louhe hyötykäyttöön työmailla

Suurimmat louhintakohteet Raide-Jokerin hankealueella ovat Patterimäen 300 metriä pitkä tunneli sekä varikkoalue Roihupellossa. Molemmissa kohteissa louhintatyömaiden läheisyyteen on perustettu murskausasema, jossa louhittu kiviaines on murskattu hankkeen käyttöön. Patterimäen tunnelista mursketta saatiin hyödynnettyä noin 50 000 tonnia ja varikolta noin 272 000 tonnia.

Kivimurskeen tarve Raide-Jokerin rakentamisessa on valtava. Kiviainesta hankealueella murskaamalla kuljetusmatkoja ja neitseellisen kivimateriaalin hankintaa on saatu vähennettyä merkittävästi – kallio kun ei uusiudu. Kaupunkialueella murskaustoiminta voi olla haasteellista melu- ja pölyhaittojen vuoksi, mutta Raide-Jokerin työmailla hyödynnettiin modernia, hiljaisempaa murskauskalustoa. Kalustossa toimiva kastelujärjestelmä vähensi pölyn leviämistä ympäristöön ja melun leviämistä torjuttiin merikonteista tehdyillä meluseinillä.

Laajalahden Natura-alueen ja Kehä 1:n väliseltä alueelta säilöttiin puhtaita pintamaita rakentamisen aloitusvaiheessa, jotka kesällä 2020 saatiin levitettyä takaisin kasvualustaksi. Syyskuussa radanvarsi vihersi jo hyvin. Kuva: Väylä

Maamassat hyödynnetään tehokkaasti

Raide-Jokerin työmailla maakerroksia ei sekoiteta kaivuvaiheessa. Tällä taataan maa-ainesten helpompi hyödynnettävyys. Kaikki mahdolliset uudelleenkäytettävät pintamaat varastoidaan hyödyntämispaikan läheisyydessä. Osaa pintamaista on hyödynnetty vihertöissä kasvualustana. Kierrätyskasvualustojen käyttäminen on kannattavaa monista syistä:

  • monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen (valmiin paikallisen siemenpankin hyödyntäminen, maaperäeliöstöä valmiina)
  • pintamaa sisältää humusta ja maaperän hiilivarastoja
  • luonnonvarojen säästyminen, kun ei tarvitse ostaa neitseellistä materiaalia
  • kustannusten väheneminen (materiaalit ja kuljetukset)
  • kuljetuksen aiheuttamien päästöjen väheneminen

Lisäksi vanhoista rakennekerroksista on otettu näytteitä, ja hyötykäyttöön soveltuneet massat on näytteenottotulosten jälkeen käytetty rakennekerroksissa useilla linjan kaduilla.

Pilaantuneet maat kunnostetaan rakentamisen yhteydessä tai/ja maa sijoitetaan hyötykäyttöön erillisen suunnitelman perusteella. Kaivettavat kynnysarvomaat pyritään sijoittamaan hyötykäyttöön Raide-Jokerin linjalle. Tähän mennessä hankkeella on hyödynnetty pilaantuneita maita yli 3 000 tonnia. Hyödyntäminen tehdään aina niin, että se ei aiheuta haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

Materiaalien kierrätys huomioidaan monella tavalla. Muun muassa purettavia reuna-, nupu- ja päällystekiviä käytetään uudelleen. Kuva: Sami Perttilä
Kierrätystä mittakaavasta riippumatta

Materiaalien kierrätys huomioidaan myös pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi purettavia reuna-, nupu- ja päällystekiviä käytetään uudelleen. Kaadettavia puita jätetään maapuiksi lahopuujatkumon turvaamiseksi. Viikissä kaadetuista puista sorvattiin linnunpönttöjä jaettavaksi alueen asukkaille.

Laatuun panostaminen vähentää korjaustarpeita ja on osa kiertotalouden ydintä. Laadukas rakentaminen onkin yksi Raide-Jokerin keskeisistä tavoitteista.

 


Niina Salojärvi
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-projektissa ympäristöasiantuntijana

 


Henna Malmipuro
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-projektissa tuotannon ympäristöinsinöörinä

 


Elis Kivi
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-projektilla massakoordinaattorina

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *