Patterimäen puunkaadoille haetaan poikkeamislupaa

Uudenmaan ELY-keskus antoi uuden päätöksen Patterimäen puunkaatoja koskevasta valituksesta keskiviikkona 27. toukokuuta 2020. Patterimäen liito-oravatilanne on muuttunut viime keväästä, jolloin Raide-Jokerin linjauksen läheisyydessä ei viranomaisten tiedon mukaan ollut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Helsingin kaupunki teetti selvityksen Patterimäen liito-oravista maaliskuussa 2020. Siinä havaittiin uusia jätöslöytöjä sekä liito-oravalle soveliaita kolopuita Raide-Jokerin linjaukselta ja sen läheltä. ELY-keskus on arvioinut tilannetta uusimman tiedon valossa, eikä Raide-Jokerin töitä voida päätöksen mukaan aloittaa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hakee Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa. Poikkeamislupaa haetaan seuraavin perustein:

 1. Pikaraitiotien linjaukselle ei ole tarkastelluista vaihtoehdoista huolimatta muuta tyydyttävää vaihtoehtoa,
 2. Liito-oravan elinmahdollisuudet Patterimäen alueella säilyvät Raide-Jokerin vuoksi tehtävistä puunkaadoista huolimatta ja
 3. Hanke on kaupunkien kehittymisen ja esimerkiksi päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Raide-Jokerin on arvioitu vähentävän liikenteen hiilidioksidipäästöjä 4000 tonnia vuodessa vuonna 2030. Hankkeen viivästymisestä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia.

Raide-Jokeri on linjattu kulkemaan Patterimäen läpi tunnelissa ja länsipuolella aivan teollisuusalueen reunassa, jotta alueen luontoa säilyy mahdollisimman paljon. Patterimäen puistossa on runsaasti liito-oravalle suotuisaa puustoa. Raide-Jokerin rakentamisen myötä Patterimäen alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pinta-alasta häviää noin 11 %. Raide-Jokeri-allianssin näkemyksen mukaan liito-oravan poikkeamislupa Patterimäessä ei vaikuta lajin suotuisan suojelun tasoon Länsi-Helsingin alueella.

Liito-oravakanta on vahvistunut Helsingissä viime vuosina nopeasti.

Raide-Jokerin reitin, pelastustien sekä ulkoiluraitin rakentamisen vaatimat puunkaatoalueet karttakuvassa.
Raide-Jokerin rakentamisen edellyttämät puunkaadot Patterimäen puistossa.

Aiemmat vaiheet:

 • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
 • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
 • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
 • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.
 • ELY-keskus antoi 27.5.2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hakee Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa.