Undantagslov ansöks för trädfällning på Batteribacken

NTM-centralen i Nyland gav ett nytt beslut om besvären rörande trädfällningen på Batteribacken onsdagen den 27 maj 2020. Flygekorrarnas situation på Batteribacken har förändrats sedan förra våren då det enligt myndigheternas uppgifter inte fanns några föröknings- och rastplatser för flygekorrar intill Spårjokerns banlinje.

Helsingfors stad lät göra en utredning om flygekorrarna på Batteribacken i mars 2020. I den observerades nya fynd av efterlämningar och ihåliga träd som passar flygekorrar längs med och nära Spårjokerns linje. NTM-centralen har utvärderat situationen i ljuset av ny information och enligt beslutet kan arbetet med Spårjokern inte påbörjas.

Helsingfors stadsmiljösektor ansöker om tillstånd från NTM-centralen i Nyland för att avvika från det naturvårdslagsenliga skyddandet av flygekorrar i Batteribackens park. Undantagslovet ansöks på följande grunder:

 • Trots de granskade alternativen finns det ingen annan acceptabel linjedragning för snabbspårvägen.
 • Flygekorrens levnadsmöjligheter i området vid Batteribacken bibehålls trots trädfällningarna som utförs på grund av Spårjokern.
 • Projektet är väldigt viktigt för städernas utveckling och exempelvis för att nå utsläppsmålen. Det har uppskattats att Spårjokern år 2030 kommer att minska trafikens koldioxidutsläpp med 4 000 ton per år. En försening av projektet skulle orsaka betydande kostnader.

Spårjokern är planerad att gå i en tunnel genom Batteribacken och precis vid kanten av industriområdet på västra sidan för att så mycket som möjligt av områdets natur bevaras. I Batteribackens park finns det ett stort trädbestånd som är gynnsamt för flygekorrar. I och med byggandet av Spårjokern försvinner cirka 11 procent av föröknings- och rastplatsernas yta inom Batteribackens område. Spårjokern-alliansen anser att tillståndet för undantag för flygekorrarna på Batteribacken inte påverkar artens nivå av gynnsamt skydd i västra Helsingfors.

Flygekorrstammen har snabbt stärkts i Helsingfors under de senaste åren.

Detta har hänt tidigare:

 • Spårjokern-alliansen meddelade att de börjar fälla träd i Batteribackens park i mitten av maj 2019.
 • Smedjebackaföreningen och Helsingfors naturskyddsförening ansökte om åtgärdsförbud hos NTM-centralen i Nyland i maj 2019.
 • NTM-centralen förkastade föreningarnas ansökan i juli 2019. Enligt NTM-centralen är ett åtgärdsförbud onödigt och det behövs inget undantagstillstånd för trädfällningen.
 • Helsingfors naturskyddsförening överklagade NTM-centralens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol och ansökte samtidigt om åtgärdsförbud mot trädfällningen.
 • Helsingfors förvaltningsdomstol fattade ett interimistiskt beslut, enligt vilket det inte finns något skäl för att utfärda ett verkställighetsförbud.
 • Helsingfors naturskyddsförening ansökte om besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen mot Helsingfors förvaltningsdomstols interimistiska beslut och åtgärdsförbud mot trädfällningen.
 • Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade 22 juli 2019 ett verkställighetsförbud, tills Helsingfors förvaltningsdomstol har avgjort överklagandet av NTM-centralens beslut.
 • Helsingfors förvaltningsdomstol förlängde åtgärdsförbudet och förvisade ärendet till ny handläggning hos NTM-centralen i Nyland 18 februari 2020.
 • Den 27 maj 2020 tog NTM-centralen ett beslut baserat på de nyaste kartläggningarna om flygekorrar och enligt det kan förberedande arbete för Spårjokern inte påbörjas i Batteribackens park.
 • Helsingfors stadsmiljösektor ansöker om tillstånd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för att avvika från skyddet av flygekorrar i Batteribackens park.