Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa tienkäyttäjä on kuningas

Raide-Jokerin työmaat halkovat pääkaupunkiseutua useassa kohdassa. Tämä aiheuttaa tarvetta tilapäisille liikennejärjestelyille moottoriajoneuvojen, bussien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta. Tilapäisten liikennejärjestelyjen ja opastamisen suunnittelu ovat tärkeitä kaupunkilaisille näkyviä osa-alueita, joiden järkeily aloitettiin Raide-Jokerissa jo hyvissä ajoin. Jokainen tilapäisjärjestely vaihtoehtoineen on punnittu tarkasti.

Pikaraitiotien rakentamisesta johtuvat työmaat vaikuttavat vahvasti ihmisten arkeen, ja tämän vuoksi Raide-Jokeri saa välillä kaupunkilaisilta palautetta tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Usein ihmiset kaipaavat perusteluja heille tärkeän reitin muuttumiselle. Päätökset tilapäisjärjestelyjä vaativista reiteistä tehdään Raide-Jokerissa aina erilaisia vaihtoehtoja vertaillen ja huolella punniten. Jokaisen poikkeusreitin suunnittelee liikennesuunnittelija.

Raide-Jokerissa kokonaisten katujen sulkemista vältetään mahdollisimman pitkään. Suljetut kadut aiheuttavat kiertoreittejä, mikä taas aiheuttaa liikenneruuhkia. Onneksi Raide-Jokerissa on jouduttu sulkemaan vain muutamia katuja, ja osa näistäkin kaduista vain pätkittäin. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä myös priorisoidaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista. Vaikka jokin kadun pätkä jouduttaisiin sulkemaan moottoriajoneuvoliikenteellä, tarjotaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille mahdollisuus käyttää katua.

Turvallisuus ennen kaikkea

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa tulee huomioida ennen kaikkea liikkujien ja työmaahenkilökunnan turvallisuus. Esimerkiksi työmaa-alueen on oltava riittävän laaja, jotta työkoneilla on tarpeeksi tilaa liikkua. Työmaa-alue tulee myös rajata aidoin ja muunlaisin suojauksin. Liikenteen ajourilla on aina tarkistettava, että autot, bussit ja muut ajoneuvot mahtuvat ohittamaan työmaan. Myös nopeuksia työmaiden kohdalla tiputetaan turvallisuuden takia.

Viikinportinkadun tlj-suunnitelmaluonnos.
Tältä näyttää TLJ-suunnitelman luonnos. Siinä esitetään työmaa-alueet, erityyppisten suoja-aitojen paikat, ajoratamerkinnät ja eri liikennemuotojen kulkureitit.

Liikennesuunnittelija huomioi alueen suunnittelussa myös työmaalle määritellyn suojaluokan. Tällöin kaivannon reunan ympärille tulee jättää määrätty suoja-alue. Työmaalla työmaainsinööri varmistaa, että suunnitelmat toteutetaan oikein. Välillä kentällä kuitenkin huomataan, että etukäteen suunniteltu ratkaisu ei toimi. Tällöin liikennesuunnittelija hioo tilanteeseen sopivan uuden suunnitelman. Työmailla kohdataan myös muunlaisia yllätyksiä ja liikennesuunnittelija voi joutua luomaan ylimääräisä poikkeusjärjestelyjä liikenteelle ja liikkumiselle. Esimerkiksi louhintatyöt aiheuttavat poikkeuksetta tilapäisjärjestelyjä liikenteelle.

Raide-Jokerissa liikennesuunnittelija tekeekin tiivistä yhteistyötä tuotannon kanssa ja työmaakäyntejä on viikoittain. Liikennejärjestelyjä suunnitellaan myös yhdessä tuotannon kanssa. Allianssiprojekti tarjoaa suunnittelijalle poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden oppia rakentamisen käytännöistä.

Myös tilapäisten liikennejärjestelyjen tulee olla esteettömiä

Liikkumisen ja liikenteen poikkeusjärjestelyjä määrittävät suunnitteluohjeet. Tämä tarkoittaa mm. esteettömyyden huomioimista: riittävän leveitä kulkuväyliä ja luiskaamista. Luiskat eivät saa aiheuttaa liian jyrkkiä nousuja, jotta niitä on mahdollista käyttää esimerkiksi lastenrattailla tai pyörätuolilla. Tilapäiset suojatiet sijoitetaan kadun yli kohtisuoraan kadun reunasta ja liikennemerkit oikeille paikoille, oikeille korkeuksille sekä turvallisiin kohtiin. Suojateiden läheisyydessä työmaa erotetaan verkkoaidalla, jolloin autojen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välillä säilyy mahdollisimman hyvä näkyvyys. Poikkeusjärjestelyjen suunnittelussa tulee huomioida myös talvikunnossapito. Aurauskaluston leveyden vuoksi yhdistettyjen tilapäisten jalankulku- ja pyöräväylien on oltava vähintään kolmen metrin levyisiä, eivätkä työmaa-aitojen jalat saa sijaita aurausväylällä.

Tilapäiset jalankulun ja pyöräilyn reitit tulee suunnitella tarpeeksi leveinä, yleensä minimissään kolmemetrisinä. Tällöin myös pyöräilijöiden on turvallista kohdata. Lähtökohtaisesti kaikki Raide-Jokerin poikkeusreiteistä myös päällystetään asfaltilla, sillä sorapintaisia reittejä halutaan välttää. Näin ei tehdä kaikilla työmailla Suomessa. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä jalkakäytävä ja pyörätie joudutaan yleensä yhdistämään.

Ilmakuva Viikinportinkadun liikenejärjestelyistä.
Tältä liikennejärjestelyt näyttävät ilmasta käsin. Suunnittelijat käyttävät ilmakuvia työnsä apuna.


Poikkeusreittien tiedot karttapalvelujen kautta kaikkien saatavilla

Tieto väliaikaisista reiteistä pyritään jakamaan mahdollisimman kattavasti. Poikkeusjärjestelyistä laaditaan alueelliset reittikaaviot, joissa erilaisille liikkumismuodoille osoitetaan reitit. Nämä tiedot siirretään Helsingin karttapalveluun (pääset tutustumaan näihin Raide-Jokerin nettisivuilta). Tiedot päivitetään myös Open Street Map –palveluun, josta tiedot päivittyvät esimerkiksi HSL:n reittioppaaseen. Myös autojen navigaattorit osaavat varoittaa tietyömaista, sillä ne saavat Digiroad-palvelun kautta tiedot poikkeusjärjestelyistä.

Kun Raide-Jokeri saa liikkujilta palautetta liikenteen poikkeusjärjestelyistä, välitetään tieto välittömästi työmaalle, jossa ongelma pyritään ratkaisemaan. Raide-Jokerissa liikenteen poikkeusjärjestelyihin suhtaudutaan aina vakavasti.

Lotta Raution kasvokuva.

Lotta Rautio
Lotta Rautio on liikennesuunnittelija, joka suunnittelee tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja niiden opastamista Raide-Jokerissa.