Spårjokern genomförs genom en alliansmodell. Vad betyder det?

I alliansmodellen går parterna, det vill säga beställaren, planerarna och entreprenörerna samman i en enda organisation.

Parterna planerar och genomför projektet tillsammans och delar på riskerna och nyttan. Alla parter i avtalet agerar öppet och eftersträvar ett verkligt samarbete så att alla vinner eller förlorar tillsammans. Alliansmodellens affärsmodell slår samman alla parters mål till ett gemensamt mål, vilket förebygger intressetvister.

Spårjokern beställare, det vill säga Helsingfors och Esbo städer, konkurrensutsatte först planerarna i en grupp, och därefter entreprenörerna som ansvarar för genomförandet och andra systemleverantörer i en annan grupp. Som planerare i Spårjokern-alliansen fungerar en grupp formad av Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy och Sweco, och som entreprenörer en grupp formad av YIT Suomi Oy och NRC Group Finland Oy. Efter att valen gjorts utgående från upphandlingen skapade beställaren tillsammans med de valda serviceproducenterna en gemensam allians.

Projektalliansen genomförs under utvecklings- och genomförandeskedena. I utvecklingsskedet utvecklar och planerar avtalsparterna projektet och hur det ska genomföras. Efter detta fattar beställaren ett beslut om investering och beslutar om övergången till genomförandeskedet. Spårjokerns utvecklingsskede inleddes mot slutet av år 2017. Övergången till genomförandeskedet kommer troligen att ske år 2019.

Samarbetet förbättras av alliansens gemensamma arbetslokal Big Room i Sockenbacka. Att arbeta i ett gemensamt utrymme minskar gränserna mellan de olika organisationerna och främjar idén att vi arbetar som en gemensam allians.