Hur mycket kostar det att bygga Spårjokern?

Genomförandet av Spårjokern snabbspårvägsförbindelse är en helhet i vilken ingår planering och byggande av banan, planering och byggande av depån, anskaffning av snabbspårvagnar samt anknytande projekt.
Projektet Spårjokern ansvarar för allt förutom anskaffandet av snabbspårvagnarna, som Helsingfors stads trafikverk (HST) ansvarar för.

Ett av de viktigaste målen för Spårjokern allians under utvecklingsskedet är att göra en kostnadskalkyl för projektet. Alliansens kostnadskalkyl blev färdig i januari 2019. Bedömningarna av kostnaderna, presenterade i prisnivån för år 2018, är:

– spårvägsinfrastruktur 386 miljoner euro
– depå 69,5 miljoner euro

I projektplanen som blev klar 2015 bedömde man att kostnaden för genomförandet av Spårjokern bana skulle uppgå till 275 miljoner euro och depån 64 miljoner euro. Kostnadsbedömningen presenteras med prisnivån för april 2015. Kostnadsbedömningen för spårvägsinfrastrukturen är 368 miljoner euro i kostnadsnivån för 2015, då det tidigare projektbeslutet fattades. Höjningen jämfört med kostnadskalkylen som gjordes för det tidigare projektbeslutet är alltså 93 miljoner euro i prisnivån för april 2015.

Spårjokern får statsunderstöd för 30 procent av projektets byggkostnader. Statsunderstödets belopp är högst 84 miljoner euro. Esbo och Helsingfors delar på resten av kostnaderna enligt principen att vardera står för kostnaderna fram till gränsen. Enligt projektplanen är fördelningen 35 procent (Esbo) och 65 procent (Helsingfors).

Läs mer här om hur Spårjokern kostnader formats.