Spårjokerns byggarbete vid Ståthållarvägen

På Ståthållarvägen har det sedan hösten 2019 utförts förberedande arbete för Spårjokern, såsom trädfällning, borttagning av jord samt schaktning för den nya Djäkneplatsen.

I mitten på mars påbörjas nya arbetsskeden med massutskiftning och vattenförsörjningsarbeten vid Gesällgränden och Gevaldigergränden. Vattenförsörjningslinjen korsar Ståthållarvägen och därför utförs trafikregleringar på Ståthållarvägen i april under arbetets gång. För motorfordon bevaras dock filer i båda riktningar och fotgängar- och cykeltrafiken fortsätter hela tiden på någondera sidan av vägen.

I början av maj utvidgas vattenförsörjningsarbetet till södra sidan av Ståthållarvägen vid Gustafsgårds åldringshem, vid Mästarvägen samt i närheten av Tusbyleden.

I april och maj blir man tvungen att utföra vissa bullrande arbetsskeden, såsom spontning, pålning och eventuellt även schaktning. Vi informerar närliggande fastigheter om bullrande arbete genom att dela ut informationsblad.

Spårjokerns byggarbete på Ståthållarvägen blir helt klart före slutet av år 2022.