Spårjokern vid Viksbågen

Projekteringen och tidsplaneringen av byggarbetena för Spårjokern vid Viksbågen pågår. De byggplaner som behövs för starten blir klara före mitten av mars och de första planerna för schaktning, stämpning och grundförstärkning före mitten av maj. Som bäst planeras färdvägar för byggskedet samt fastigheternas räddningsvägar tillsammans med fastighetsrepresentanter och myndigheterna. Specifika särdrag hos funktionerna på Viksbågen (universitetets och övriga aktörers känsliga forskningsutrustning och dess användning) beaktas i såväl planeringen av Spårjokern som under byggarbetena.

I mars görs förberedande arbeten vid Viksbågen, till exempel trädfällning. Basen för Spårjokerns byggarbetsplats upprättas i hörnet av Pasteurgatan och Mendelsgränden. Färdvägar och parkeringsområden för byggskedet byggs.

Generellt är arbetsordningen vid Viksbågen följande: den nuvarande kommunaltekniken under gatan flyttas undan den kommande spårvägen till gatans kanter, varefter det under den blivande spårvägen byggs en vibrationsdämpande platta på pålar. Därnäst byggs spårkonstruktionerna och gatans ytkonstruktioner.

Till en början består arbetena vid Viksbågen främst av grävning, rörarbeten, fyllning och lätta tätningsarbeten. Vibrationerna från arbetena kontrolleras och effekterna av dem på aktiviteter i omgivningen kartläggs med distansavlästa vibrationsmätare.

För juni planeras en provpålning för att hitta optimala arbetssätt, genom att kontrollera vibrationseffekten på fastigheter från pålningen.

Byggarbetena för Spårjokern vid Viksbågen tar totalt cirka två år.