Bullriga arbetsfaser med anslutning till Plantskolevägens avloppsledningsarbetet

Borrning av avloppsledningen vid korsningen mellan Plantskolevägen och Sockenbackavägen innehåller bullriga arbeten. Schakten stöds med sponter, och spontning orsakar buller i närområdet. Spontning görs i tre faser under april–juni, varje fasen varar ungefär en vecka. Den första fasen börjas tisdagen den 6 april 2021. Också borttagning av sponter orsakar buller.

På Strömbergs parkens sida utförs bergbrytning i juni. Tidpunkten preciseras närmare.

Byggarbeten mellan Smedjebackavägen och Bäckvägen blir färdiga i hösten 2021.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!