Raide-Jokerin tavoitekustannuksesta on valmistunut uusi arvio – lopullinen hinta selviää ensi keväänä

Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on parhaillaan käynnissä kehitysvaihe, joka kestää ensi kevääseen asti. Kehitysvaiheessa tehdään kesällä 2016 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tarkemmat suunnitelmat sekä määritellään rakentamisen aikataulu ja kustannukset. Kustannusarviota lasketaan moneen kertaan kehitysvaiheen aikana, ja lopullinen hinta täsmentyy sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat. Nyt valmistuneen arvion mukaan rakentamiskustannus on 355 M€ vuoden 2015 hintatasossa.

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Allianssin kehitysvaiheen tehtäviin kuuluu projektin toteutussuunnitelman ja -aikataulun laatiminen sekä lopullisen tavoitekustannuksen vahvistaminen, jonka jälkeen voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen eli aloittaa rakentaminen. Tavoitekustannus tarkoittaa projektin kokonaiskustannusta, jonka puitteissa kaikki allianssiosapuolet sitoutuvat projektin toteuttamaan. Kustannuslaskentaprosessiin kuuluu se, että suunnittelun tarkentuessa kustannusarvion riskejä voidaan jatkuvasti pienentää ja näin saada kustannusarviota tarkemmaksi.

Helsingin ja Espoon valtuustojen hyväksymän hankesuunnitelman mukainen Raide-Jokerin kustannusarvio on 275 M€ vuoden 2015 hintatasossa. Ensimmäinen allianssin laskema kustannusarvio valmistui maaliskuussa 2018. Silloin kokonaiskustannukseksi arvioitiin 370 M€. Arvio laskettiin hankesuunnitelman pohjalta allianssiosapuolten kokemukseen pohjautuvalla hinnoittelulla. Muutos hankesuunnitelman ja ensimmäisen kustannusarvion välillä selittyi tarkemmalla kustannuslaskennalla sekä hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tehdyillä muutoksilla hankesisältöön.

Nyt valmistunut kustannusarvio on tehty maaliskuussa valmistunutta arviota tarkemmilla tiedoilla. Suunnitelmat ovat nyt pidemmällä ja niitä on määrällisesti enemmän kuin edellistä kustannusarviota laadittaessa. Lisäksi hankelaajuutta on täsmennetty. Myös tuotannon suunnittelu on pidemmällä kuin edellisessä vaiheessa: kustannuslaskennassa on voitu huomioida alustavat suunnitelmat työn vaiheistuksesta, liikennejärjestelyistä, työsuunnittelusta ja alihankinnoista. Suunnittelun edettyä myös riskejä on saatu lievennettyä, mikä on osaltaan vaikuttanut kustannusarvioon.

Raide-Jokerin rakentamisen tavoitekustannus asetetaan kehitysvaiheen lopussa keväällä 2019. Tavoitekustannuksessa pysyminen on osa allianssin kannustinjärjestelmää, mikä ohjaa mahdollisimman tarkkaan ja perusteltuun kustannuslaskentaan: jos tavoitekustannus pystytään alittamaan, saavat palveluntuottajat bonusta, ja mikäli tavoitekustannus ylitetään, palveluntuottajat kustantavat omalta osaltaan osan ylityksestä. Näin kaikki riski ei jää tilaajalle. Mikäli Raide-Jokeria ei onnistuta kehitysvaiheessa suunnittelemaan niin, että 275 M€:n budjetin raameissa pysytään, siirtyy asia uudelleen Helsingin ja Espoon kaupunkien käsiteltäväksi.

Raide-Jokeri-allianssissa tilaajia ovat Helsingin ja Espoon kaupungit. Palveluntuottajia ovat suunnitteluorganisaatiot Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy sekä VR Track Oy, ja urakoitsijoita ovat YIT Rakennus Oy ja VR Track Oy.