Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi.

Hankkeen suunnittelijakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Swecon muodostaman ryhmittymä. Urakoitsijana toimii ryhmittymä NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy. Kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen allianssiorganisaation.

Allianssiorganisaation muodostamisen keinot

  • Aikainen integrointi: hankkeen keskeiset toimijat valitaan aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan ja toteuttamaan projekti yhdessä.
  • Yhteiset tavoitteet: tilaaja asettaa hankkeelle tavoitteet ja reunaehdot, jotka ovat kaikille sopimusosapuolille yhteisiä.
  • Yhteinen organisaatio: sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa noudatetaan yhteistä ja yksimielistä päätöksentekoa.
  • Yhteinen sopimus: osapuolet allekirjoittavat yhden yhteisen sopimuksen, jossa sovitaan hankkeen tavoitteista, toimintamallista ja kaupallisesta mallista.
  • Yhteinen kaupallinen malli: osapuolet noudattavat ansaintalogiikkaa, joka perustuu korvattaviin kustannuksiin (suunnittelun ja rakentamisen kustannukset), palkkioon (yrityksen yleiskustannukset ja kate) sekä kannustinmalliin (osapuolille maksettava bonus tavoitteiden ylittämisestä tai mahdollisten tappioiden jakaminen osapuolten kesken).
  • Riskien ja hyötyjen jakaminen: sopimusosapuolet jakavat hankkeen toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt kaupallisessa mallissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.
  • Yhteinen kehitysvaihe: osapuolet laativat hankkeen toteutussuunnitelman sekä määrittelevät tavoitekustannukset yhdessä ennen investointipäätöstä.

Allianssin toimintaperiaatteet

  • Hankkeen parhaaksi: hankkeen johtamisessa ja päätöksenteossa pyritään varmistamaan koko hankkeen etu sekä yhteisten tavoitteiden toteuttaminen sen sijaan, että kukin osapuoli toteuttaa vain omaa sopimustaan (best for the project).
  • Luottamuksen rakentaminen: allianssin osapuolten välinen yhteistyö perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja luottamuksen rakentamiseen (open book).
  • Jatkuva parantaminen: toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja parannetaan ja kehitetään jatkuvasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomalaisia allianssihankkeita

Suomessa käyttöön otettu allianssimalli perustuu australialaiseen yhteistoimintaan perustuvaan projektiallianssiin, johon on liitetty lean construction -työkaluja amerikkalaisista IPD (Integrated Project Delivery) -malleista. Lisäksi malli on sovitettu ensimmäistä kertaa EU:n hankintadirektiivin mukaisiin julkisiin hankintoihin.

Suomessa on toteutettu tai käynnistetty vuodesta 2009 yhteensä noin neljäkymmentä allianssihanketta, joiden arvo ylittää jo 2,5 miljardia euroa. Valmistuneita allianssihankkeita ovat mm. Lielahti-Kokemäki-radan peruskorjaus ja Tampereen rantatunneli. Keskeneräisiä allianssihankkeita ovat mm. Tampereen raitiotie ja Äänekosken ratahanke.

Kaavioita allianssin kaupallisesta mallista ja kannustinjärjestelmästä

Avaa isompi kuva (pdf).

Avaa isompi kuva (pdf).

Avaa isompi kuva (pdf).