Varför flyttades busstrafiken från Landshövdingsvägen den 1 mars 2021

Landshövdingsvägens gamla järnvägsbro börjades att rivas i mars 2021 när stombusslinjen 550 flyttades från Landshövdingsvägen. Då togs hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka längs Landshövdingsvägen ur bruk.

Varför rivas den gamla järnvägsbron?

Möjligheterna att bevara och reparera den gamla bron över vilken stombusslinjen 550 körde fram till början av mars 2021 undersöktes i ett tidigt planeringsfasoch tyvärr visade det sig inte vara ett möjligt alternativ. Nuförtiden bör en liknande bro inte byggas på en sådan plats – den är till exempel för låg och en flod kan dammas upp i en översvämningssituation. Bron ersättas med en ny bro för snabbspårvägstrafik och cyklister.

När öppnas Landshövdingsvägen för trafiken?

Busstrafiken kan inte återvända till Landshövdingsvägen ens under perioden mellan det att byggarbetena blir färdiga och det att snabbspårvägstrafiken inleds. Avsnittet av spårvägen längs Landshövdingsvägen är belagd med makadam eller gräs och det går inte att köra med bil där. Snabbspårvägen öppnas för trafik i juni 2024.

Landshövdingsvägen byggs om till en kollektivtrafikgata som framdeles endast är för snabbspårvägstrafik samt fotgängare och cyklister. En förutsättning för smidig och punktlig spårvägstrafik är att banan avskiljs från annan trafik, men gaturummet är inte tillräckligt brett för byggande av separata filer för personbilar bredvid spårvägen.

För att garantera smidig spårvägstrafik vill vi minimera alla störningar som biltrafiken eventuellt skulle orsaka på alla banavsnitt det är möjligt. Snabbspårvägstrafiken är livlig och t.ex. vid Åggelby station kommer det att ske en stor mängd byten mellan tåg och snabbspår. Åggelby stations hållplats är även tidsutjämningshållplats för snabbspårvagnar. Det går inte att köra om spårvagnar när de står på stationen vilket skulle minska biltrafikens smidighet.