Orsakar Spårjokern buller när den trafikerar?

För närvarande kommer bullret i huvudsak från biltrafiken, och spårvagnstrafiken ökar inte märkvärt på det. Spårvägens buller är ungefär 10 dB lägre än buller från övrig gatutrafik. När snabbspårvägen börjar trafikera kommer bullernivån som helhet att i praktiken förbli densamma.

Spårvagnstrafik kan dock orsaka buller t.ex. vid kurvor och växlar. Vi försöker placera växlarna så att de bullerolägenheter som orsakas av att man kör över dem blir så liten som möjlig. Eventuellt gnissel i kurvor undviks genom att man använder så vida kurvor som möjligt för spårbanan. Med stombuller avses vibrationer i byggnader som kommer genom jorden, och som förvandlas till ljud. Stombuller kan bekämpas genom att montera dämpande mattor vid känsliga objekt.