Kommer byggandet att orsaka buller och vibrationer?

Tyvärr orsakar byggande alltid i någon mån buller- och vibrationsstörningar i närmiljön.

Vi bygger enligt de tillstånd för buller som vi fått från miljömyndigheterna, och mäter vid behov den bullernivå vi orsakar. Inverkan från pålning- och schaktningsvibrationer under byggandet uppmärksammar vi för att se till att inga oskäliga störningar orsakas av dem i närmiljön. Vi mäter vibrationerna som orsakas av schaktnings- och pålningsarbetet, och planerar varje sprängning med tanke på vibrationerna som den föregående sprängningen orsakade.