Hur mycket besvär kommer byggandet att förorsaka invånarna och trafiken?

Byggande orsakar alltid olyckligtvis lite olägenheter för närmiljön. De olägenheter som orsakas av byggandet av snabbspårvägen är dock inte i genomsnitt annorlunda än vanligt gatubyggande.

Byggandet förorsakar ändringar i rutter för fordonstrafik, gång, cykling och kollektivtrafik. Ett av de centrala målen med projektet är att trafikarrangemangen under arbetstid ska vara smidiga. Man försöker arrangera alla avvikande trafikarrangemang så att de förorsakar så liten olägenhet som möjligt. Särskilt uppmärksamhet fästs vid att 550-linjen kan trafikera smidigt.

Vi bygger utgående från de tillstånd vi fått från miljömyndigheterna och iakttar de förfaringssätt vi kommit överens om med myndigheterna bland annat vad gäller arbeten som orsakar buller.