Byggandet av Spårjokern inverkar på trafiken i huvudstadsregionen

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern inverkar på trafiken i huvudstadsregionen under de kommande åren. I närheten av byggplatserna införs bland annat sänkta hastighetsbegränsningar, omvägar och ändringar i arrangemangen av körfälten. I projektet med Spårjokern har man särskilt lagt vikt vid att de tillfälliga trafikarrangemangen ska löpa smidigt och arrangemangen planeras så att de blir trygga för alla trafikanter. De tillfälliga arrangemangen planeras så långsiktigt som möjligt, så att trafiken inte i onödan försvåras av ständiga ändringar.

En del av de gator där det byggs stängs av helt eller för vissa transportformer medan byggarbetet pågår. Genom att stänga av gator möjliggörs stora, sammanhängande byggplatser, vilket påskyndar byggandet och förbättrar säkerheten med tanke på såväl trafiken som byggarbetet. Också de avstängda gatorna kan trafikeras till fastigheterna eller för att utföra räddningsuppdrag.

Trafikarrangemangen gäller etappvis. Detta innebär att när tillfälliga trafikarrangemang upphör på ett ställe har inte nödvändigtvis arbetet i området avslutats, utan arrangemangen anpassas till följande skeden i arbetet. Om de tillfälliga arrangemangen och alternativa rutterna informeras så brett som möjligt, bland annat med skyltar i närheten av byggplatserna, på Spårjoker-webbplatsen och i sociala medier. HRT ger i sina egna kanaler mer detaljerad information om de avvikande kollektivtrafikrutterna.

De första tillfälliga arrangemangen införs i juni

De byggplatser som inrättas i juni påverkar trafiken i Esbo och Helsingfors på följande sätt:

• Söder om Marvägen flyttas gång- och cykelleden till norra sidan om gatan. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till slutet av juni 2020.
• Travvägen stängs av för biltrafik i mitten av juni. Den ersättande rutten går via Åbovägen och Sockenbackavägen; invånarna i området kan också använda Vermobranten. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till slutet av augusti 2020.
• På Sockenbackavägen görs ändringar i körfälten vid Smedjebackavägen, och körfälten för svängning måste avlägsnas. Detta kan göra att trafiken rakt fram löper något långsammare. Fotgängare och cyklister får korsa gatan på Batteribackssidan. Dessutom flyttas busshållplatsen vid korsningen med Smedjevägen, och byggplatsen avgränsas till trottoaren. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till slutet av 2019.
Britasvägen förblir avstängd för motortrafik på avsnittet mellan Skogsbäcksvägen och Månsasvägen. Den ersättande rutten går via Baggbölevägen och Skogsbäcksvägen. Arrangemanget gäller uppskattningsvis till slutet av hösten 2020. Gång- och cykeltrafiken flyttas från Britasvägen till Landboasvägen fram till juli–augusti 2019.
Birgittavägen stängs av för motortrafik i juni. Den ersättande rutten går via Baggbölevägen och Skogsbäcksvägen. Gång- och cykelleden löper fortsättningsvis söder om Birgittavägen. Arrangemanget gäller enligt uppskattning fram till slutet av hösten 2020.
Norrtäljevägen stängs av för motortrafik från den 17 juni. Den ersättande rutten går via Mästarvägen, Kullatorpsvägen och Brofogdevägen. Buss nr 550 flyttas så att den trafikerar en avvikande rutt via Brofogdevägen. Gång- och cykelleden läggs öster om vägen. Arrangemangen gäller uppskattningsvis till slutet av 2020.
Grinden stängs från den 3 juni av helt för trafik inför förberedelserna för byggande av vatten- och avloppsledningar. Den ersättande rutten är Åggelbyvägen–Kyrkoherdevägen–Åsnäsvägen–Otto Brandts väg. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till leden norr om Landshövdingsvägen. Arrangemangen gäller uppskattningsvis fram till slutet av 2019.
• Söder om Landshövdingsvägen läggs gångbanan mellan Flödängsstigen och Vanda å norr om Landshövdingsvägen under juni. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till sommaren 2020.
• På Rönnbackavägen tas en del körfält ur bruk. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till slutet av september 2019.
• Söder om Viksvägen anläggs en ny, tillfällig gång- och cykelled på ett avsnitt om ca 500 meter, vilken tas i bruk efter midsommaren. En ny gång- och cykelled öppnas för trafik senast hösten 2020.
Depåvägen och Raseborgsvägen stängs av för motortrafik från den 17 juni på avsnittet mellan Kajaneborgsvägen och Filarvägen. Bussarna nr 550, 58, 80, 92 och 92N leds via en avvikande rutt längs Österleden. Linjerna 92 och 92N kör inte heller avsnittet på Hjulkvarnsvägen utan åker om via Filarvägen. Arrangemanget gäller uppskattningsvis fram till september 2022.

Mer information om de tillfälliga trafikarrangemangen ges senare.