Byggandet av Spårjokern inverkar på trafiken i huvudstadsregionen – tillfälliga arrangemang i augusti och september

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern inverkar på trafiken i huvudstadsregionen under de kommande åren. I närheten av byggplatserna används tillfälliga trafikarrangemang som ändrar rutterna för fotgängare, cyklister, motorfordonstrafik och kollektivtrafik under byggandet. Mer information om arrangemangen ges på Spårjoker-webbplatsen och på skyltar nära byggplatserna.

De tillfälliga trafikarrangemangen genomförs stegvis och förändras i takt med att arbetet framskrider. Om de tillfälliga arrangemangen och alternativa rutterna informeras så brett som möjligt, bland annat med skyltar i närheten av byggplatserna, på Spårjoker-webbplatsen och i sociala medier. HRT ger i sina egna kanaler mer detaljerad information om de avvikande kollektivtrafikrutterna.

Trafikarrangemang i augusti och september

 • På Marvägen har gång- och cykelleden flyttats till norra sidan om gatan. Marvägen stängs för fordonstrafik längs en sträcka på omkring 250 meter väster om Datavägen i början av september. På Datavägen löper trafiken ställvis växelvis.
 • På Marstrandsvägen stängs gång- och cykelleden på gatans södra sida i mitten av augusti och stadscykelstationen flyttas något i början av augusti.
 • Den gång- och cykelled som löper i nord-sydlig riktning genom Kronoborgsparken stängs i september.
 • Enligt nuvarande tidtabell kommer byggandet av den nya Impilaxbron över Åboleden att inledas i september. Trafiken på Åboleden kan kortvarigt avbrytas på grund av sprängning. Körfiler tas tillfälligt ur bruk på de ramper som leder till Åboleden, och körfiler på leden kommer ställvis att bli smalare. Hastighetsbegränsningarna sänks också vid arbetsplatsen.
 • Parkeringen längs gatan tas bort på Befästningsvägens västra sida och körbanan flyttas i riktning mot kontorsbyggnaderna. Trafiken löper ställvis växelvis och stoppas under sprängningar. Busshållplatsen Förposten tas tillfälligt ur bruk från och med den 5 augusti.
 • På Albergaesplanaden tas 60 parkeringsplatser för invånare bort i början av september, ersättande parkeringsplatser byggs under sommaren på närliggande gator.
 • Travvägen beräknas vara stängd för motorfordonstrafik fram till slutet av augusti 2020. Den ersättande rutten går via Åbovägen och Sockenbackavägen. Travvägens västra del (Bergansvägen–Vermobrantsgränden) är också tills vidare stängd för fotgängare och cyklister.
 • På Sockenbackavägen i korsningarna till såväl Smedjebackavägen som Bäckvägen och Smedjevägen förblir arrangemangen för körfiler samt fotgängare och cyklister som tidigare. Bäckvägen, som för närvarande är stängd vid korsningen till Sockenbackavägen, öppnas igen för trafik i augusti.
 • I juli–augusti styrs cyklister och fotgängare i korsningen mellan Eliel Saarinens väg och Stormyrgränden till Stormyrgrändens norra kant.
 • Hoplaxtunneln stängs för motorfordonstrafik den 12 augusti, uppskattningsvis fram till slutet av 2021. Det är möjligt under hela byggtiden att byta tågperrong via tunneln. Stomlinje 550 samt linjerna 41 och 552 som löper genom tunneln flyttas till en annan rutt.
 • På Britasvägen under Tavastehusledens bro förekommer kortvariga avbrott i trafiken under augusti samt små förändringar i gång- och cykellederna. Även på Tavastehusleden kan man tvingas stoppa trafiken på grund av sprängningar nära kanten av bron.
 • Britasvägens östra del (Skogsbäcksvägen–Månsasvägen) beräknas vara stängd för motorfordonstrafik fram till senhösten 2020. På Birgittavägen framskrider de tillfälliga trafikarrangemangen österut.
 • Vid rondellen mellan Birgittavägen och Baggbölevägen byggs en omväg väster om rondellen som tas i bruk i slutet av augusti.
 • Norrtäljevägen beräknas vara för motorfordonstrafik fram till slutet av 2020. Den ersättande rutten går via Mästarvägen, Kullatorpsvägen och Brofogdevägen.
 • Grinden hålls stängd för alla trafik fram till årsskiftet. Den ersättande rutten är Åggelbyvägen–Kyrkoherdevägen–Åsnäsvägen–Otto Brandts väg.
 • På Landshövdingsvägen flyttas gång- och cykelleden till norra sidan om gatan mellan Flödängsstigen och Vanda å.
 • På Landshövdingsvägen vid Lahtisleden orsakar byggandet av en ny järnvägsbro ändringar i rutterna för stomlinje 550 och avbrott i trafiken på Lahtisleden under sprängningsarbetet.
 • Viksportsgatan stängs för motorfordonstrafik från och med den 1 augusti, uppskattningsvis fram till slutet av oktober.
 • På den raka delen av Viksvägen används en tillfällig gång- och cykelled på gatans södra sida.
 • Depåvägen beräknas vara stängd för motorfordonstrafik fram till slutet av 2022.