Bullerarbeten på Spårjokern på Ståthållarvägen under våren 2020

På Ståthållarvägen i Åggelby inleddes under vintern byggarbetet för Spårjokern med förberedande arbeten. I mitten av mars inleddes arbetet med massutskiftning och vattenförsörjning vid Gesällgränden och Gevaldigergränden, och under vecka 18 påbörjas även sprängningsarbete i samma område.

Sprängningar görs vardagar mellan kl. 7–18 under vecka 18, eventuellt också vecka 19. Trafiken på Ståthållarvägen måste stoppas medan sprängningarna utförs. Uppehållen varar några minuter åt gången.

I början av maj inleds pålningsarbete på samma plats. Detta pågår i 3–5 dagar.

I mitten av maj påbörjas sprängningsarbete intill Gustafsgård, öster om Mästarvägen. Som det nu ser ut kommer dessa sprängningar att pågå ett par veckor, det vill säga till slutet av maj.

Preliminärt kommer sprängningarna och övriga byggarbeten för Spårjokern totalt att pågå till slutet av 2021. Sådant arbete som orsakar högt buller görs emellertid inte kontinuerligt, utan periodvis allteftersom arbetet går framåt. Vi informerar om hur arbetet fortskrider när tidsschemana blir färdiga.

Arbetstiden på Spårjokerns byggplatser är från måndag till fredag kl. 7.00–22.00. I huvudsak utförs arbetet dock kl. 7.00–18.00. Kl. 18.00–22.00 kan tidvis mindre bullriga arbeten, såsom grävning och lastning, utföras.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.