Arbetsområdet för gatubygget i Sockenbacka utvidgas mot rondellen i Haga

Arbetsområdet för byggarbeten av snabbspårvägen utvidgas till korsningsområdet vid Gjuterivägen och mot rondellen i Haga, till filerna på södra sidan av gatan måndagen den 10 augusti. Arbetena påbörjas med att bygga trafikarrangemang, förnya och förflytta kommunaltekniska ledningar och rör samt genom bygge av gatans strukturskikt. Det finns enormt mycket kommunalteknik av olika åldrar i korsningsområdet, varför det är ett utmanande byggobjekt. På södra sidan av Sockenbackavägen förnyas ett stort dagvattenrör, som vid kanten av parkeringsområdet till motionscentret fortsätter mot Väverivägens riktning.

Arbetena orsakar nya trafikarrangemang. Korsningen vid Väverivägen stängs för motorfordon från den 10 augusti 2020. Trafiken till Väverivägen löper via Bäckvägen. Busshållplatsen H1517 för bussar som åker mot Sockenbacka flyttas till väster om Hyvlerivägen och hållplatsen H1516 för bussar som åker mot öst flyttas till väster om Gamla Chaussén. Gång- och cykelvägen löper i Sockenbackavägen och i korsningarna hela tiden. Under hela byggets gång kan man färdas till alla fastigheter.

Trafikarrangemangen byggas nattetid mellan söndagen den 9 augusti och måndagen den 10 augusti (mellan kl. 22–7).

I mitten av september även korsningen av Sockenbackavägen och Gjuterivägen stängs för motorfordon efter korsningen av Smedjevägen öppnas. Då löper trafiken till Gjuterivägen från Vichtisvägen via Garverigränden eller Gjuterigränden eller från öster via Strömbergsvägen och Sliperivägen.

Åtminstone vid södra kanten av gatan, på västra sidan om Gamla chaussén, och i korsningen vid Gjuterivägen hör även bergssprängning till bygget. Vi informerar fastigheterna i närområdet senare om den specifikare tidtabellen för bergssprängningen.

Korsningsområdet av Gjuterivägen och Väverivägen blir färdig uppskattningsvis i april 2021. I sin helhet fortsätter arbetena i Sockenbackavägen till 2023.