På vilka grunder har man beslutat hur rutten ska dras?

Saken har undersökts sedan 1990-talet. När man beslutat om linjedragningen har man sökt en kompromiss mellan antalet resenärer och restiden.
Huvuddelen av linjen har slagits fast i den preliminära generalplanen. I den gick dock rutten genom Bredvik till Hagalund.

Esbo stad lät göra en utredning om att ansluta Otnäs till Spårjokern efter ett initiativ av samfund som verkar i Otnäs. På basen av utredningen beslutade man att fortsätta Esbos projektplanering utgående från en spårlinje som går från Alberga till Otnäs och Kägeludden. Med den linjen kunde fler resenärer från Esbo inkluderas utan att restiden blir längre.