Raide-Jokeri ja ympäristö

Raide-Jokerin rakentaminen mahdollistaa kaupungin kasvamisen kestävään suuntaan ja kannustaa vähäpäästöiseen liikkumiseen. Ympäristönäkökulmat huomioidaan allianssihankkeessa aktiivisella tilaaja-, suunnittelija- ja rakentajaorganisaatioiden yhteistyöllä. Asukkaita kuullaan suunnittelun aikana katusuunnitelmien esittelytilaisuuksissa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan laajasti.

Raide-Jokeri-projektissa panostetaan haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseen huolellisella suunnittelulla. Suunnittelualueella sijaitsee monia arvokkaita luontokohteita vesistökohteista suojelualueisiin, jotka otetaan huomioon sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. Tarkastelussa on myös luonnon monimuotoisuutta ja kierrätystaloutta edistäviä ratkaisuja. Raide-Jokeri sovitetaan huolellisesti ympäröivään katutilaan ja kaupunkikuvaan sopivaksi.

Luontokohteet

Laajalahden ja Vanhankaupunginlahden linturikkaat Natura-alueet sijaitsevat hankealueen läheisyydessä. Projektin vaikutuksia Natura-alueisiin tarkastellaan erillisissä vaikutusten arvioinneissa. Natura-alueiden linnusto huomioidaan rajoittamalla voimakasta melua aiheuttavaa rakentamista pesimäajan ulkopuolelle.

Liito-oravia esiintyy sekä Espoon että Helsingin suunnitteluosuuksilla. Raide-Jokerin suunnittelussa laji huomioidaan säilyttämällä ja kehittämällä sen kulkuyhteyksiä.

Haitallisten vieraslajien leviämisen rajoittamiseksi tehdään erillinen strategia.

Vesistöt

Hankealueella sijaitsee kahdeksan vesistökohdetta: Espoon puolella Maarinoja ja Monikonpuro sekä Helsingin puolella Mätäjoki, Haaganpuro, Maunulanpuro, Vantaanjoki, Viikinoja ja Mustapuro.

Valtaosa vesistöistä on taimenpuroja. Taimenkantojen suojelemiseksi ja elinolojen parantamiseksi rakennetaan muun muassa kutusoraikkoja, parannetaan vesistöyhteyksiä ja rajoitetaan rakentamista kutuajan ulkopuolelle. Osassa vesistökohteita rakennetaan maatukia ja kulkureittejä eläinten liikkumista varten.

Vantaanjoen yli rakennetaan kaksi uutta vesistösiltaa, toinen raitiotielle ja baanalle, toinen jalankululle. Joessa elää uhanalainen vuollejokisimpukka, jonka säilymisestä huolehditaan siltaa rakennettaessa.

Nurmiraiteet ja paahdeympäristöt

Hankkeessa selvitetään katuympäristön monimuotoisuutta parantavien ratkaisujen hyödyntämistä. Näitä ovat paahdeketojen rakentaminen raitiotien luiskiin sekä nurmiraiteet, jotka lisäävät viheralaa katutilassa ja parantavat sen viihtyisyyttä. Viherpinnat sitovat katuympäristössä pölyä ja parantavat kaupungin mikroilmastoa.

Paahdeympäristöt ovat, monimuotoisia, kuivia ketoja, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille hyönteis- ja perhoslajeille. Ne ovat uhanalaistuneet maatalousympäristöjen avoimien alueiden umpeutuessa. Paahdeympäristöjen rakentamisessa selvitetään kierrätysbetonin ja kalkkikiven käyttöä osana kasvualustan rakenteita.


Radan päällystemateriaalit. Avaa isompi kuva.

Ilmasto ja ilmanlaatu

Raide-Jokeri toteuttaa omalta osaltaan sekä Helsingin että Espoon kaupunkien ympäristöpolitiikan tavoitteita saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on muun muassa vähentää liikkumisesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2030 mennessä parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa.

Raitiotie on ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto, ja Raide-Jokeri on ilmastovaikutuksiltaan myönteinen. Raide-Jokerin myötä päästöt vähenevät merkittävästi. Raide-Jokeri lisää joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoiluliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät. Raitiotie on lähipäästötön.

Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä. Raide-Jokerin raitiovaunu on yhtä energiatehokas ja ympäristöystävällinen kuin Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttu Artic-vaunu. Jarrutusenergia otetaan talteen ja käytetään ilmastointiin sekä talvella vaunun lämmittämiseen. Sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä; tuuli- ja vesivoimalla, joiden tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.