Raide-Jokeri ja ympäristö

Raide-Jokeri toteuttaa omalta osaltaan sekä Helsingin että Espoon kaupunkien ympäristöpolitiikan tavoitteita saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on muun muassa vähentää liikkumisesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2030 mennessä parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa.

Raitiotie on ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto, ja Raide-Jokeri on ilmastovaikutuksiltaan myönteinen. Raide-Jokerin myötä päästöt vähenevät merkittävästi. Hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän noin 85 %, typenoksidipäästöjen (NOx) noin 95 % ja partikkelipäästöjen (PM) noin 70 % Bussi-Jokeriin (linja 550) verrattuna. Raide-Jokeri lisää myös joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoiluliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät. Raitiotie on lähipäästötön.

Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä. Raide-Jokerin raitiovaunu on yhtä energiatehokas ja ympäristöystävällinen kuin Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttu Artic-vaunu. Jarrutusenergia otetaan talteen ja käytetään ilmastointiin sekä talvella vaunun lämmittämiseen. Sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä; tuuli- ja vesivoimalla, joiden tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.

Radalle on esitetty monin paikoin nurmipintaa ja suunnittelussa on huomioitu myös muut mahdollisuudet lisätä kaupunkivihreää. Nurmirataosuuksilla pintavedet imeytyvät radan rakenteisiin ja maaperään.

Suunnittelussa huomioidaan huolellisesti ympäristönäkökulmat, ja rakentaminen toteutetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti.

Raide-Jokerin rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ja lieventämistoimenpiteitä on arvioitu hankesuunnitelmavaiheessa seuraavin osin: Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, pinta-, pohja- ja hulevedet, ekologiset yhteydet, liito-orava, maisema, melu, runkomelu ja tärinä, kulttuuriympäristö ja virkistys. Yksityiskohtaisempia vaikutusarvioita tehdään Raide-Jokerin kehitysvaiheessa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan 22.5.2014 todennut, että Raide-Jokeri-projektin ei tarvitse toteuttaa virallista ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA).

Lisää aiheesta: