Allianssimalli

Raide-Jokerin johtoryhmä päätti kokouksessaan 9.12.2016, että Raide-Jokeri-linja toteutetaan soveltaen allianssimallia.

Allianssimalli on pisimmälle viety eri osapuolet integroiva toteutusmuoto. Malli perustuu hankkeen keskeisten toimijoiden aikaiseen valintaan ja yhteiseen sopimukseen, jossa osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen riskit ja hyödyt.

Raide-Jokerissa tilaaja, eli Helsingin ja Espoon kaupungit, kilpailuttaa ensin suunnittelijat yhtenä ryhmittymänä ja tämän jälkeen toteuttamisesta vastaavat urakoitsijat ja muut järjestelmätoimittajat toisena ryhmittymänä. Raide-Jokerin suunnittelijat on tarkoitus valita kesäkuun 2017 ja urakoitsijat lokakuun 2017 loppuun mennessä. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisessa tilaajaa avustaa allianssikonsultti Vison Oy.

Raide-Jokerin johtoryhmä ohjaa hankintaa sekä päättää hankinnan periaatteista ja hyväksyy tarjoajien valinnan ja hankintapäätökset ennen kuin ne viedään kaupunkien päätettäviksi. Keskeisimmät hallinnolliset päätökset ovat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankintapäätökset ja kehitysvaiheen päätyttyä tehtävä investointipäätös.

Yhteinen organisaatio ja yksi sopimus

Allianssin sopimusosapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, integroidaan yhteiseksi organisaatioksi, jolle asetetaan yhteiset tavoitteet ja näihin kannustava kaupallinen malli. Mallin tarkoituksena on kannustaa osapuolet toimimaan hankkeen parhaaksi (best for the project) sen sijaan, että kukin toteuttaisi vain omaa sopimustaan. Lisäksi mallissa noudatetaan kaikkien osapuolten kesken avointa ja läpinäkyvää budjetointia ja kustannusseurantaa (open book -periaate).

Allianssimallissa kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä aitoon yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Projektiallianssin sopimusmuoto on relationaalinen sopimus, joka määrittelee osapuolten suhteet, toimintatavat ja kustannusten ja maksujen muodostamisen periaatteet. Avoimessa sopimuksessa ei sovita hankkeen sisällöstä, vaan hankkeen toteuttamisen tavoitteista ja periaatteista siten, että se olisi kaikille osapuolille kannattavaa.

Allianssin vaiheet

Projektiallianssi toteutetaan kehitys- ja toteutusvaiheina. Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet kehittävät ja suunnittelevat hankeen ja sen toteutustavan yhdessä niin pitkälle, että ne voivat sitoutua hankkeen tavoitekustannukseen ja sisältöön. Raide-Jokeri-projektin kehitysvaihe alkaa alkuvuonna 2018 ja kestää noin vuoden. Kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja tekee investointipäätöksen ja päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa osapuolet jatkavat hankkeen suunnittelua ja toteuttavat sen tilaajan tavoitteisiin ja tavoitekustannukseen.

Suomalaisia allianssihankkeita

Suomessa käyttöön otettu allianssimalli perustuu australialaiseen yhteistoimintaan perustuvaan projektiallianssiin, johon on liitetty lean construction -työkaluja amerikkalaisista IPD (Integrated Project Delivery) -malleista. Lisäksi malli on sovitettu ensimmäistä kertaa EU:n hankintadirektiivin mukaisiin julkisiin hankintoihin.

Suomessa on toteutettu tai käynnistetty vuodesta 2009 yhteensä noin neljäkymmentä allianssihanketta, joiden arvo ylittää jo 2,5 miljardia euroa. Valmistuneita allianssihankkeita ovat mm. Lielahti-Kokemäki-radan peruskorjaus, Lahden matkakeskus ja Tampereen rantatunneli. Keskeneräisiä allianssihankkeita ovat mm. Tampereen raitiotie ja Äänekosken ratahanke.