Allianssi

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Suunnittelijana Raide-Jokerissa on Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja VR Track Oy:n muodostama ryhmittymä ja urakoitsijana YIT:n ja VR Trackin muodostama ryhmittymä.

Toteutusmuodosta päätti Raide-Jokerin johtoryhmä (9.12.2016). Päätöksen taustalla on Helsingin ja Espoon kaupunkien teettämä selvitys, jonka mukaan allianssimalli soveltuu parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen.

Allianssiorganisaation muodostamisen keinot

  • Aikainen integrointi: hankkeen keskeiset toimijat valitaan aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan ja toteuttamaan projekti yhdessä.
  • Yhteiset tavoitteet: tilaaja asettaa hankkeelle tavoitteet ja reunaehdot, jotka ovat kaikille sopimusosapuolille yhteisiä.
  • Yhteinen organisaatio: sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa noudatetaan yhteistä ja yksimielistä päätöksentekoa.
  • Yhteinen sopimus: osapuolet allekirjoittavat yhden yhteisen sopimuksen, jossa sovitaan hankkeen tavoitteista, toimintamallista ja kaupallisesta mallista.
  • Yhteinen kaupallinen malli: osapuolet noudattavat ansaintalogiikkaa, joka perustuu korvattaviin kustannuksiin (suunnittelun ja rakentamisen kustannukset), palkkioon (yrityksen yleiskustannukset ja kate) sekä kannustinmalliin (osapuolille maksettava bonus tavoitteiden ylittämisestä tai mahdollisten tappioiden jakaminen osapuolten kesken).
  • Riskien ja hyötyjen jakaminen: sopimusosapuolet jakavat hankkeen toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt kaupallisessa mallissa sovittujen periaatteiden mukaisesti.
  • Yhteinen kehitysvaihe: osapuolet laativat hankkeen toteutussuunnitelman sekä määrittelevät tavoitekustannukset yhdessä ennen investointipäätöstä.

Avaa isompi kuva (pdf).

Allianssin toimintaperiaatteet

  • Hankkeen parhaaksi: hankkeen johtamisessa ja päätöksenteossa pyritään varmistamaan koko hankkeen etu sekä yhteisten tavoitteiden toteuttaminen sen sijaan, että kukin osapuoli toteuttaa vain omaa sopimustaan (best for the project).
  • Luottamuksen rakentaminen: allianssin osapuolten välinen yhteistyö perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja luottamuksen rakentamiseen (open book).
  • Jatkuva parantaminen: toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja parannetaan ja kehitetään jatkuvasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomalaisia allianssihankkeita

Suomessa käyttöön otettu allianssimalli perustuu australialaiseen yhteistoimintaan perustuvaan projektiallianssiin, johon on liitetty lean construction -työkaluja amerikkalaisista IPD (Integrated Project Delivery) -malleista. Lisäksi malli on sovitettu ensimmäistä kertaa EU:n hankintadirektiivin mukaisiin julkisiin hankintoihin.

Suomessa on toteutettu tai käynnistetty vuodesta 2009 yhteensä noin neljäkymmentä allianssihanketta, joiden arvo ylittää jo 2,5 miljardia euroa. Valmistuneita allianssihankkeita ovat mm. Lielahti-Kokemäki-radan peruskorjaus ja Tampereen rantatunneli. Keskeneräisiä allianssihankkeita ovat mm. Tampereen raitiotie ja Äänekosken ratahanke.